Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Yönetmeliği

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği

Bilimsel Toplantılar Yönetmeliği
(24.11.2007 tarihli 7. Olağan Merkez Genel Kurulunda değiştirilerek kabul edilmiştir.)

AMAÇ
Madde 1- Bu yönetmelik Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen ya da Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından desteklenen bilimsel toplantılarda temsil kuralları, yetki tanımı ve düzenlenme ilkelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM
Madde 2- Bu yönetmelik Türkiye Psikiyatri Derneği yönetim organlarınca düzenlenecek ya da desteklenecek olan ulusal ya da uluslararası nitelikte bilimsel toplantıları kapsar.

TANIMLAR
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen bazı terimler ve kısaltmalar aşağıdaki anlamda kullanılmıştır:

TPD: Türkiye Psikiyatri Derneği.
MGK: Merkez Genel Kurulu
MYK: Merkez Yönetim Kurulu
ŞYK: Şube Yönetim Kurulu
MEK: Merkez Eşgüdüm Kurulu
BÇB: Bilimsel Çalışma Birimi
UPK: Ulusal Psikiyatri Kongresi
YT-BS: Yıllık Toplantı - Bahar Sempozyumu
APG: Anadolu Psikiyatri Günleri
DK: Düzenleme Kurulu
BTDK: Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu

Kurum: Psikiyatri uzmanlık eğitimi veren tıp fakülteleri psikiyatri anabilim dalları ya da eğitim hastanelerinin psikiyatri birimleri.
Destekleyici Ticari Kuruluş: Bilimsel toplantıların bütçesine maddi katkıda bulunan sanayii, ticaret ya da pazarlama kuruluşları

İSDS: İlaç Sanayii Destekli Sempozyum
KDK: Kongre Düzenleyici Kuruluş

SÜREKLİ YILLIK BİLİMSEL TOPLANTILAR
Madde 4- TPD’nin doğrudan yönetim ve sorumluluğunda bulunan, her yıl sürekli düzenlenen üç bilimsel toplantı tanımlanmıştır:

 1. Ulusal Psikiyatri Kongresi: TPD-MYK’nın sorumluluğunda BTDK tarafından her yıl sonbahar aylarında ulusal kongre düzenleme asgari koşullarını karşılayan kentlerde düzenlenir. Toplantı süresi en çok 5 gündür.
 2. TPD Yıllık Toplantısı - Bahar Sempozyumu: TPD-MYK’nın sorumluluğunda BTDK tarafından her yıl ilkbahar aylarında düzenlenir. Toplantı süresi en çok 4 gündür. Derneğin çalışma toplantısıdır. Bilimsel Çalışma birimleri yıllık zorunlu toplantılarını yapar ve etkinlik raporlarını sunarlar. Toplantının bilimsel programı BÇB’lerin önerisiyle BTDK tarafından oluşturulur.
 3. Anadolu Psikiyatri Günleri: TPD-MYK, ŞYK ve toplantı düzenlemeye istekli olan bir psikiyatri eğitim kurumunun işbirliği ile her yıl üç büyük il dışındaki kentlerde düzenlenir. Toplantı süresi en çok 4 gündür.


SÜREKLİ YILLIK TOPLANTILARIN BAŞVURU VE KARARLAŞTIRILMA SÜRECİ
Madde 5- Madde 4’te tanımlanan sürekli yıllık toplantılardan UPK ve YT-BS’nin hangi kentte düzenleneceği BTDK tarafından belirlenir, MEK tarafından onaylandıktan sonra en az iki yıl önceden ilan edilir.

Madde 6- Madde 4’te tanımlanan sürekli yıllık toplantılardan APG’ler için izlenecek yol ve başvurunun karara bağlanma süreci aşağıdaki gibidir:
APG’nin hangi kurum ve şubeyle yapılacağına karar verme yetkisi TPD-MGK’nındır. Yapılacak bir MGK’da hangi yıllar için başvuru yapılacağı TPD-MYK tarafından üç ay önceden ilan edilir.

1. APG düzenlemek için istekli kurumların TPD-MGK tarihinden iki ay önce TPD-MYK’ya başvurması gereklidir. APG düzenlemeye istekli kurum yetkilisi MGK tarihinden en az üç ay önce bölgesi ŞYK’ye başvurur. ŞYK bu başvuruyu kabul ederse alacağı bir ŞYK kararından sonra şube başkanının ve APG düzenlemeye istekli kurumun yetkilisi ile ortak bir dilekçe ve hazırlayacakları bir dosya ile TPD-MYK’ya başvurur. Dilekçede, düzenlemeye aday olunan toplantının yılının açıkça belirtilmiş olması zorunludur. Dilekçe ekinde sunulacak dosyada, toplantının yapılacağı merkezin konaklama ve salon olanakları gibi teknik ve tahmini bütçe gibi mali bilgiler bulunmalıdır.

TPD-MYK’ da başvuru dilekçe ve dosyası incelenerek bu maddenin (b) bendinde tanımlanan konularda eksikleri bulunması halinde, eksikleri belirtilerek on beş gün içerisinde tamamlanarak gönderilmek üzere dosyayı başvuran kuruma geri gönderir.
Eksiği bulunmayan veya bu maddenin (c) bendinde tanımlandığı şekilde eksiği tamamlanmış başvurular MYK tarafından MGK’da görüşülmek üzere gündeme alınır. Başvuran kurumlar MGK öncesi ilan edilir. Görev alacak kurum MGK tarafından seçilir.
MYK tarafından gerekli belgeleri içeren bir dosya hazırlanarak, APG düzenleme görevini üstlenen kurum ve şubeye gönderilir.

UYDU SEMPOZYUMLAR VE BAŞKA BİLİMSEL TOPLANTILAR
Madde 7- Madde 4’de tanımlanan toplantıların öncesi ve/veya sonrasına eklenerek ya da koşut bir program düzenlenerek TPD adına veya başka kurum ve/veya derneklerle birlikte uydu sempozyum ya da başka adlarla bilimsel toplantılar düzenlenebilir.

 1. Düzenlenecek ek toplantı TPD adına yapılacaksa, toplantıya TPD-MYK önerisiyle TPD - MEK karar verir. Bir kurum ya da bir başka dernek ile birlikte ek toplantı yapılması MEK’de kararlaştırılır.
 2. Yapılacak toplantının teknik ve mali yükümlülükleri TPD-MYK ile bu kurum ya da dernek arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir.
 3. Uydu sempozyumlar ya da TPD’nin tanımlanmış sürekli toplantılarının dışında yapılacak bilimsel toplantılar aşağıdaki kurallara göre düzenlenir:
  1. Şubelerin kendi üyelerine yönelik düzenleyeceği bilimsel toplantılar ŞYK kararıyla yapılır. Şubelerin ülke genelinde katılım çağrısı yaparak düzenleyecekleri bilimsel toplantılar bu maddenin iii ve v bendi kapsamındadır.
  2. Madde 4’de ve 6’da tanımlananlar dışında kalan ve ülke genelinde katılımı amaçlayan toplantılar bu yönetmeliği genel ilkeleri çerçevesinde kalmak zorundadır.
  3. Toplantıyı öneren ŞYK aldığı bir karar ve hazırlayacağı bir dosya ile MYK’ya başvurur. Öneri MYK tarafından karara bağlanır.
  4. Öneri MYK tarafından yapılıyorsa hazırlanacak dosya, alınacak bir MYK kararı ile MEK’e sunulur ve öneri MEK tarafından karar bağlanır.
  5. Doğrudan MYK’ca yapılacak bir ek bilimsel toplantıda YT-BS’nin, bir TPD şubesinin düzenleyeceği ulusal düzeyde katılımlı bir bilimsel toplantıda ise APG’nin düzenleme kuralları uygulanır.


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİNİN DESTEKLEDİĞİ BİLİMSEL TOPLANTILAR
Madde 8 - TPD kendi düzenlediği bilimsel toplantılar dışında tüzüğünde tanımlanan amaç ve hedeflere uygun olması koşuluyla istekte bulunan bazı bilimsel toplantılara bilimsel ya da temsili destek verir. İstekte bulunan bilimsel toplantı düzenleme kurullarının TPD-MYK’ya yazılı başvuruda bulunması gerekir. Başvurulara ilişkin kararlar MYK tarafından alınır. TPD’nin bilimsel toplantılara destek vermesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir:

 1. DK’da TPD-MYK’nın önerdiği en az bir TPD üyesinin yer alması ve karar alma süreçlerine katılması
 2. TPD’nin bilimsel toplantıya ilişkin maddi konularda hiçbir sorumluluk almaması


BİLİMSEL TOPLANTI BAŞKANLIĞI VE DÜZENLEME KURULLARININ OLUŞUMU
BAŞKANLIK
Madde 9- UPK ve YT-BS’nin başkanı, TPD Genel Başkanı’dır. APG, TPD Genel Başkanı ile düzenleme görevini üstlenen şubeden veya kurumdan APG-DK’nın belirleyeceği bir kişinin eş başkanlığı ile yürütülür.

UPK ve YILLIK TOPLANTI - BAHAR SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU
Madde 10- UPK ve YT-BS’nin Düzenleme Kurulu BTDK’dır.

ANADOLU PSİKİYATRİ GÜNLERİ DÜZENLEME KURULU
Madde 11- APG zamanından en az 18 ay önce APG-DK’da görev yapmak üzere TPD MYK tarafından bir ve TPD-ŞYK tarafından iki kişi belirlenir. TPD Başkanı, APG-DK’da görevlendirilen MYK üyesi ve ŞYK üyeleri ve kurumca belirlenmiş APG-DK üyeleri, APG zamanından en az 17 ay önce toplanarak ikinci eş başkanı seçer. APG-DK’ya atanacak üyelerin TPD üyesi olması zorunludur.

ANADOLU PSİKİYATRİ GÜNLERİ DÜZENLEME KURULU TOPLANTILARI
Madde 12-

 1. APG Düzenleme Kurulu ilk toplantısını en geç bilimsel toplantının yapılacağı zamandan 16 (on altı) ay önce yapmak zorundadır. APG-DK gerekli görüldüğünde daha önce de toplanabilir.
 2. APG-DK’nın yapacağı ilk toplantıda bilimsel toplantının genel hatları, izlenecek ilke ve yöntemler belirlenir, KDK’lerden teklif isteme yazıları yazılır.
 3. APG-DK, KDK’lerden öneri alma süreci, seçilen KDK ile yapılan iş sözleşmesi, Destekleyici Ticari Kuruluş ile yapılacak sözleşmeler vb. konularda, ayrıca düzenleme kurulu toplantılarının ve her türlü yazışmanın düzenli kaydını tutar ve toplantı sonunda hazırlayacakları bir süreç raporunu, en geç üç ay içinde bütün bu belgelerle birlikte TPD-MYK’ya verir. Bu rapor gelir-gider durumunu, toplantı sürecinde yaşananları, kazanılan deneyimleri, sorun çözümlerini ve geleceğe önerileri kapsar. MYK tarafından TPD web sitesinde yayımlanır.


ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR
Madde 13- TPD, tek başına ya da başka kurum ya da kuruluşlar ile işbirliği yaparak uluslararası katılımlı kongre, sempozyum ya da benzeri bilimsel toplantılar düzenleyebilir.

 1. TPD’nin tek başına düzenlediği uluslararası katılımlı bilimsel toplantılar BTDK tarafından düzenlenir.
 2. TPD tarafından öneri götürülmesi ya da başvuru yapılmasına karar vermeye veya öneri başka ülke psikiyatri derneği ya da uluslararası psikiyatri birliğinden geliyorsa, öneriyi değerlendirmeye, kabul ya da reddetmeye TPD-MYK yetkilidir.
 3. Yapılacak uluslararası bilimsel toplantılarda uygulanacak kurallar ve toplantıdan doğacak gelirin ya da düzenlemenin herhangi bir nedenle zarar etmesi durumunda zararın paylaşımı, diplomatik eşitlik ilkeleri ve bu yönetmeliğin esasları göz önünde tutularak TPD ile işbirliği yapılan meslek örgütünün yetkili kurulları arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir. İşbirliği protokolünü hazırlamak ve imzalamakla TPD adına MYK yetkilidir.
 4. Bir BÇB teklifi ve TPD-MEK onayıyla gerçekleşecek Uluslararası Toplantılar tercihan dernek ulusal kongre ve toplantıları ile birleşecek şekilde olmak üzere ilgili BÇB tarafından oluşturulacak ayrı bir DK tarafından yürütülür. Bu kurul BTDK ile işbirliği içinde çalışır.

ÖDÜLLER
Madde 14- Ülkemizde psikiyatri alanındaki bilimsel araştırmaların gelişmesini sağlamak ve bilimsel araştırmayı özendirmek amacıyla TPD ödülleri düzenlenir. Ödüller bu yönetmelikte anılan sürekli yıllık bilimsel toplantılarda kazananlara verilir. TPD-MEK uygun gördüğünde bu ödüllere meslekte saygın bir yer edinmiş meslektaşlardan birinin adını verebilir. Ad verilmesi MYK’nın ya da MEK üyelerinden birinin önerisiyle MEK tarafından kararlaştırılır.
Ödüllere başvuru koşullarının standardizasyonu ve güncellenmesine yönelik çalışmalarla ve ödül jürilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaları ödül alt kurulu yapar. Bu ödüllerin koşulları, jüri üyelerinin belirlenmesi vb. kurallar TPD BTDK Ödül Alt Kurulunca yapılarak BTDK onayına sunulur

KAYIT - KONAKLAMA ve TOPLANTI YERİ İLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Madde 15- TPD bilimsel toplantılarına en yüksek katılımı sağlamak ve TPD üyelerinin katılımını özendirmek esas alınmalıdır. Bunu sağlamak üzere;

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda kayıt ücretleri katılımcıların kendi olanaklarıyla katılımını sağlayabilecek boyutlarda olmalıdır (Asistan gelirinin %10’u üst sınır olarak alınır).
 2. Tüm toplantılarda günlük kayıt yapılabilmelidir.
 3. Tüm bilimsel toplantılarının kayıt ve konaklama ücretleri ayrı belirlenmelidir. Kendi olanakları ile katılanlar için birden fazla konaklama seçeneği sağlanmalıdır.
 4. Psikiyatri eğitimi gören TPD üyelerinin bilimsel toplantılara katılımını özendirme ve destekleme konusunda programlar hazırlamaya TPD-MYK yetkilidir.
 5. Tüm toplantılarda yalnızca BTDK tarafından konuşma yapmak üzere özel olarak davet edilen kişilerin ulaşım, kayıt ve konaklama ücretleri toplantı bütçesinden karşılanır.
 6. BTDK, MYK, TPD-MOK, Psikiyatri Yeterlik Kurulu, TPD ödülleri jüri üyelerinin ve TPD’nin eski başkanlarının kongre boyunca kayıt ve konaklama ve ulaşım giderleri toplantı bütçesinden karşılanır.
 7. TPD üyelerine ve 65 yaş üzeri katılımcılara kongre kayıt ücretlerinde indirim uygulanır.
 8. UPK İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve her beş yılda bir BTDK tarafından belirlenecek ve asgari koşulların sağlanabildiği bir ilde dönüşümlü olarak yapılır.


GELİR-GİDER PAYLAŞIMI
Madde 16-
1. UPK ve YT-BS gelirinin % 50'si MYK bütçesine ayrılır. Geri kalan % 50'si bütün şubelere her şube için toplam gelirin %1’inden az olmamak üzere ve üye sayısına göre aktarılır.

APG’de gelirin % 30’u TPD-MYK bütçesine, %35’i kuruma ve %35’i düzenlemede yer alan Şubeye aktarılır.

TOPLANTILARIN BASILI GEREÇLERİ İLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Madde 17- Toplantıların basılı gereçlerinin nasıl hazırlanacağı ve bu gereçlerde TPD ya da başka kuruluşların ad ve simgelerinin nasıl yer alacağı ile ilgili ilkeler aşağıdaki gibidir:

 1. Her toplantı için en az iki duyuru yapılması zorunludur. İlk duyuru en geç 1 yıl, son duyuru en geç 1 ay kala yapılmış olmalıdır. Duyuruların aynı zamanda derneğin internet sitesinde de yapılabilmesi için site sorumlusu her türlü değişiklikten en kısa surede haberdar edilmelidir.
 2. Destekleyici kuruluşların ilanları duyuru, toplantı özet ve bildiri kitapları ile program kitapçıklarında yer alamaz. Yalnızca arka sayfada ”...... şirketinin eğitim desteğiyle” ibaresi yer alabilir. Yaka kartları ve toplantı belgeleri üzerinde de yalnızca toplantının adı ve TPD simgesi ile APG’de gerekirse kurumun adı ve simgesi yer alacak, destekleyici kuruluşların adı ve simgesi bulunmayacaktır.


Toplantı çantası veriliyorsa, destekleyici kuruluşun adı ve simgesi çanta içine konulacak, çanta üzerinde TPD amblemi ve toplantının adı dışında yazı bulunmayacaktır.

SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Madde 18 - Bilimsel toplantıların kültürel etkinlikleri de içerecek şeklinde düzenlenmesi BTDK sosyal program alt kurulunun sorumluluğundadır.
Toplantılarda TPD tarafından açılış kokteyli ve gala yemeği verilebilir. Gala yemeği, gerekiyorsa belli bir ücret karşılığı yapılır. Yemekli toplantılarda sosyal etkinlik ilke olarak bilimsel programın önüne geçemez.

DESTEKLEYİCİ KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER
Madde 19 –

 1. BTDK, toplantının düzenlenebilmesi için ilaç sanayii kuruluşları da dahil olmak üzere değişik ticari kuruluşlardan maddi destek sağlamak üzere anlaşma yapabilir.
 2. Kararlaştırılan karşılıklı yüklenimlerin yerine getirilmesi ve denetlemeye olanak sağlaması için destekleyici kuruluş ile yapılan tüm anlaşmaların yazılı hale getirilmesi zorunludur.
 3. Bilimsel toplantı günlerinde İSDS düzenlenebilir; ancak, bu etkinlikler kongre bilimsel program saatlerinde yer ayrılmaz. Bu sempozyumların yapılacağı zaman ve salon BTDK tarafından belirlenir. Konu ve konuşmacılar destekleyici kuruluşun önerisi ve BTDK’nın oluru ile belirlenir. Bu tür sempozyumların ilan edildiği her türlü duyuruda "İlaç Sanayii Destekli Sempozyum” ibaresi yer almalıdır.
 4. İSDS yapıldığında ortalama 1,5 saatlik bir toplantı ücreti her toplantı için BTDK’nın önerisiyle TPD-MYK tarafından belirlenir.
 5. Düzenleme Kurulları bilimsel toplantılarda, toplantının niteliği ile ters düşmemek üzere bazı sivil toplum kuruluşlarına ya da ticari kuruluşlara tanıtım alanları ayırabilir. Sivil toplum kuruluşlarına verilecek alanın ücretine ya da ücretsiz olmasına BTDK karar verir. Ticari kuruluşlara tanıtım yapmaları için verilen alanlar ücretlidir. Bu alanların ücreti her toplantı için BTDK’nın önerisiyle TPD-MYK tarafından belirlenir. Tanıtım alanı ve İSDS ücretleri toplantı başlamadan en geç bir hafta önce TPD hesabına yatırılmalıdır.


BİLİMSEL TOPLANTININ BİR PROFESYONEL KONGRE DÜZENLEYİCİ KURULUŞ İLE BİRLİKTE DÜZENLENMESİ
Madde 20- Toplantı düzenleme kurulu, gerekli gördüğünde bilimsel program dışında, toplantının duyurulması, toplantı salonlarının düzenlenmesi, konaklama ve ulaşımın sağlanması, destekleyici kuruluşlarla ilişkiler vb. etkinliklerin tamamını ya da bir kısmını düzenleme işlerini bir KDK’ya verebilir. Bu konudaki düzenlemeler, MYK tarafından hazırlanan “TPD Bilimsel Toplantıları Düzenleyecek Kongre Düzenleyici Kuruluşun Seçilmesi Hakkında Yönerge”ye göre yapılır.

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME KURULU’NUN OLUŞUMU
Madde 21 –

 1. TPD’nin Anadolu Psikiyatri Günleri dışında MYK yetki ve sorumluluğundaki ulusal ya da uluslar arası bilimsel toplantılarını düzenlemekle görevli organı “Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu”dur (BTDK). BTDK MYK’ya karşı sorumludur.
 2. Genel Başkan, Bilimsel Toplantılar Sekreteri ve Sayman BTDK’nın doğal üyeleridir.
 3. BTDK, doğal üyeleri yanında MYK, şubeler ve Psikiyatrik Araştırmalar BÇB tarafından iki yılda bir ve iki yıldan oluşan bir dönem görev yapmak üzere atanan üyelerden oluşur.
 4. Bir dernek üyesi MYK tarafından BDTK temsilcisi olarak atanır. MYK’nın BDTK temsilcisi MYK ya da MDK üyesi olamaz
 5. Şubelerin BTDK temsilcileri, yüzden az üyesi olan şubelerden birer temsilci, geri kalan şubelerden her yüz üye için bir temsilci olması kuralına göre Şube Yönetim Kurulları’nca atanır. Bir şubenin atayabileceği temsilci sayısı beşten çok olamaz. Temsilci atamalarında şube bölgesinde bulunan üniversite ve eğitim hastanelerinin dengeli temsiline özen gösterilir.
 6. Psikiyatrik Araştırmalar BÇB üç temsilci atar. Bu temsilcinin belirlenmesinde SCI-E ve SSCI kapsamına giren yayınlar dikkate alınır.
 7. Atamalar Merkez Genel Kurulu’nun yapıldığı yılda yapılır. Yeni seçilen ŞYK’ların atayacağı temsilciler ve Psikiyatrik Araştırmalar BÇB temsilcileri o yılki UPK öncesinde MYK’ya bildirilir. Yeni atanmış üyelerle yapılacak ilk toplantı çağrısını Genel Başkan yapar.
 8. BTDK üyeleri üst üste en çok iki dönem atanabilirler. BTDK üyelerinin görevi, görevli oldukları dönemde düzenlemeyi üstlendikleri bilimsel toplantıların bitiminde sona erer.
 9. Görevlerini yerine getirmediği saptanan BTDK üyesinin görevine BTDK Yürütme Kurulu’nun başvurusu ile MYK tarafından son verilir.
 10. Kendi isteğiyle ya da doğal nedenlerle görevden ayrılan, MYK kararıyla görevine son verilen ya da şube değiştiren BTDK üyesinin yerine, durumun haber alınmasından sonraki ilk toplantısında atamaya yetkili kurullar tarafından yenisi atanır.


BTDK ÜYELERİ
Madde 22 –

 1. BTDK üyesi atanacak kişilerde aranacak özellikler şunlardır:
  1. Dernek suçu, bilimsel suç ya da etik ihlal nedeniyle ceza almamış olmak
  2. Tercihen bilimsel toplantı düzenleme deneyimi bulunmak.
 2. Geçerli bir özrü olmayan BTDK üyelerinin toplantılara katılması zorunludur. Toplantıya katılmayan üye özrünü BTDK Başkanı’na bildirmelidir. İki kez toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan kişinin üyeliği düşer.
 3. Toplantıya katılmama nedeniyle üyeliği düşen kişinin yerine dönem sonuna dek temsilci atanmaz. Durum temsilcinin şubesine bildirilir. Bu şekilde BTDK üyeliği sona eren kişi en az iki dönem bu göreve atanmaz.


BTDK’NIN GÖREVLERİ
Madde 23 –

 1. Bilimsel Toplantıyı Kongre Düzenleyici Kuruluş ile birlikte yapmaya karar vermek, bu kuruluşlar arasında ihale açmak, birlikte çalışılacak kuruluşu seçmek.
 2. Basın, internet yoluyla ya da basılı gereçlerle bilimsel toplantının en geniş duyurusunu yapmak.
 3. Konferans, panel, kurs, çalışma grubu, uzmanla buluşma vb. bilimsel oturumlar programlamak, poster ya da sözel bildirilerle ilgili düzenlemeler yapmak.
 4. Bilimsel toplantı programıyla çakışmayacak şekilde Sanayi Destekli Sempozyum yapmaya karar vermek, bu tür toplantıların içeriği ve sunumunu bilimsel, etik yönden değerlendirmek.
 5. ;Bilimsel toplantı süresi içinde sosyal, kültürel programlar düzenlemek, bu tür programların meslek ve TPD etik kurallarıyla çelişmeyecek şekilde düzenlenmesini sağlamak.
 6. TPD ödüllerinin, ülkemizde psikiyatri alanındaki bilimsel araştırmaların geliştirilmesini sağlayacak ve bilimsel araştırmayı özendirecek şekilde düzenlenmesini sağlamak.
 7. BTDK ve alt kurullarının kuruluş ve çalışma yönergesini hazırlamak ve MYK onayından sonra yürütmek.


BTDK ALT KURULLARI VE BTDK-YK
Madde 24-

a) BTDK Genel Toplantısı bütün BTDK üyelerinin katılımı ile yapılır ve yılda en az iki kez toplanır.
b) Genel toplantıları Genel Başkan, onun yokluğunda BTDK Başkanı yönetir.
c) Atanan yeni üyelerin katıldığı ilk toplantıda BTDK başkanı ve alt kurul başkanları seçilir.
d) BTDK Başkanı ve alt kurul başkanlarının görev süresi bir yıldır. Bir BTDK üyesi bu görevlere en çok iki kez üst üste seçilebilir

BTDK YÜRÜTME KURULU
Madde 25-

 1. BTDK, çalışmalarını beş alt kurulla yürütür:
  1. Bilimsel Program Alt Kurulu
  2. Düzenleme Alt Kurulu
  3. Poster ve Sözel Bildiri Alt Kurulu
  4. Sosyal Program Alt Kurulu
  5. Ödül Alt Kurulu
 2. BTDK Başkanı aynı zamanda Bilimsel Program alt kurulunun da başkanıdır.
 3. BTDK Yürütme Kurulu, Genel Başkan, Bilimsel Toplantılar Sekreteri, MYK Saymanı ve alt kurul başkanlarından oluşur.
 4. BTDK-YK Alt kurul çalışmalarının ve bilimsel toplantı hazırlıklarının eşgüdümünü sağlamakla görevlidir.
 5. Alt Kurulların görevlerini yerine getirmesi ile ilgili eşgüdüm alt kurul başkanlarının, BTDK-YK çalışmalarının eşgüdümünün sağlanması BTDK başkanının görevidir.
 6. BTDK-YK yılda en az dört kez toplanır. MYK toplantılarına katılarak bilgi verir, işlemleri için onay alır.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde 26 - Bu yönetmelik, 28 Mayıs 2006 tarihinde yapılan TPD Olağanüstü MGK'da kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve 24 Kasım 2007 tarihinde yapılan 7. Olağan MGK’nda değiştirilmiş şekli kabul edilmiştir.

Madde 27 -
Bu yönetmeliği TPD-MYK yürütür.

GEÇİCİ MADDE
Geçici Madde 1- Yönetmeliğin 21. Maddesinin (g) bendi gereğince, BTDK üyelerinin Merkez Genel Kurul’ların yapıldığı yılda atanması gerektiğinden 2006 yılında oluşturulmuş ilk BTDK’nın görev süresi 2007 Olağan Genel Kurulun toplanmasıyla sona erer. Ancak, ilk BTDK, yapmayı üstlendiği 12 YT- Bahar sempozyumu ve 44. UPK’yi gerçekleştirilinceye değin çalışmalarını sürdürür.