Türkiye Psikiyatri Derneği Soruşturma, Kovuşturma ve Merkez Onur Kurulu Yönetmeliği

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Soruşturma, Kovuşturma ve
Merkez Onur Kurulu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1
Bu yönetmelik,

 1.  Psikiyatri uzman ve asistanı hekimlerin bilimsel, meslek etiği ile ilgili kural ve ilkelere uygun hareket edip etmediklerinin izlenmesi,
 2. Etik kural ve ilkelere aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin düzenlenmesi,
 3.  Dernek üyelerinin, dernek tüzüğünde ve yönetmeliklerinde tanımlanmış kural dışı eylemleri ve bu eylemlere uygulanacak yaptırımların belirlenmesi,
 4. Görevli ve yetkili dernek organları ile bu organların işleyişinin kurallara bağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2

 1. Bu yönetmelik, Türkiye Psikiyatri Demeği üyesi hekimleri kapsar.
 2. Dernek üyesi olmayan bir psikiyatri uzman ve asistanı hekimin bilimsel, meslek etiği ile ilgili kural ve ilkelere aykırı davrandığının bildirimi veya böyle bir davranışın yetkili dernek organlarınca kendiliğinden öğrenilmesi durumunda bu yönetmelikte belirtilen soruşturma işlemleri uygulanır. Ancak bu kişilere ceza verilemez.
 3. TPD üyesi olmasına bakılmaksızın psikiyatri uzman ve asistan hekimleri hakkında Türk Tabipleri Birliği veya başka kurumlarca girişim yapılması gerekli görülen durumlarda yapılacak işlemler bu yönetmelikte düzenlenmiştir.
 4. Dernek üyeleri hakkında herhangi bir hukuk, ceza davası, idari dava ya da soruşturma açılmış ya da açılmamış olması bu yönetmeliğin uygulanmasını engellemez.

İKİNCİ BÖLÜM
SUÇLAR VE CEZALAR

Cezaların Türleri
Madde 3
Mesleki kural ve yöntemler ile etik ilkelere aykırı davrananlara Merkez Onur Kurulu tarafından uyarı, kınama, dernek üyeliğinin geçici olarak askıya alınması ve üyelikten çıkarma cezaları verilebilir. Cezaların verilmesinde Merkez Onur Kurulu takdir hakkını kullanmakta serbesttir.

Uyarı Cezası
Madde 4

 1. Uyarı, dernek üyesine daha düzenli tutum ve davranışlar içinde bulunmasının, dikkatli olmasının yazıyla bildirilmesidir.
 2. Uyarı cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır:
  1. Maddi ve manevi yönden kalıcı bir zarara yol açmadan, kasıt olmaksızın, dikkatsizlik ya da ihmal sonucu etik kurallara aykırı ya da derneğin çalışmalarını aksatıcı eylemde bulunmak.
  2. Türkiye Psikiyatri Derneği tüzüğünde belirlenen çalışma ilke ve kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak.
  3. Türkiye Psikiyatri Derneği Etik ilkelerine aykırı davranmak.
  4. Yazılı uyarıya karşın dernek ödentilerini ertesi yılın sonuna dek ödememekte ısrarlı olmak.

Kınama Cezası
Madde 5

 1. Kınama, dernek üyesine davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesidir.
 2. Kınama cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır:
  1. Bilimsel ya da mesleki açıdan doğru veya geçerli olmayan açıklamalarda bulunmak, yazılar yazmak, radyo, TV ve internet programı yapmak.
  2. Her türlü yayın ortamında reklâm yapmak ya da reklâmının yapılmasını sağlamak.
  3. Muayene ettiği, izlediği ya da tedavi ettiği kişinin kimliğini açıklamak, yayın yoluyla duyurmak.
  4. Yayımlanan haberlere ya da edinmiş olduğu özel bilgilere dayanarak bir kişinin psikiyatrik yorumunu yapmak.
  5. Hekimlik dışı ya da ve kişiyi sağlık açısından yanıltıcı uygulamalar yapmak.
   <
  6. Dernek organlarına seçilmiş veya dernek tarafından görevlendirilmiş üyelerin görev yapmasını engellemek.
  7. Etik kurallara uymamakta ısrarlı olmak, uyulmaması için derneğin başka üyelerini zorlamak.
  8. Dikkatsizlik ya da ihmalde ısrar, kurallara uymamayı bir alışkanlık haline getirme veya kurallara kasten uymama.


Dernek Üyeliğinin Askıya Alınması ya da Üyelikten Çıkarma Cezası
Madde 6

 1. Dernek üyeliğinin askıya alınması, üyeliğin “bir - altı ay arasında” askıya alındığının; üyelikten çıkarma ise dernek üyeliğinden çıkarıldığının üyeye yazıyla bildirilmesidir.
 2. Dernek üyeliğinin askıya alınması ya da üyelikten çıkarılma cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır:
  1. Bilimsel-mesleki ve etik kurallara aykırı davranmak, meslek onurunu zedelemek, derneğin amaçlarını engelleyici etkinliklerde bulunmak, derneğin mali zarara uğramasına yol açmak, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemek.
  2. Hastalardan edinilen meslek sırrı niteliğindeki bilgileri yasal ya da etik zorunluluk dışında açıklamak.
  3. Muayene ve tedavi sırasında hastaların cinsiyet, ırk, milliyet, etnik köken, din, mezhep, ahlaki ya da siyasi düşünce, kişilik ve sosyal durumuna göre ayrımcı uygulamalar yapmak.
  4. Çıkar elde etmek için gerçeklere uymayan rapor veya belge vermek.
  5. Meslek bilgi ve becerilerini insan onuruna ters düşecek amaçlarla kullanmak, işkence yapmak, resmi görevle bile olsa işkenceye katılmak, işkence olarak nitelendirilebilecek işlem ve davranışlarda bulunmak, işkenceyle ilgili bilgileri saklamak, idamda hazır bulunmak ve kişinin idam edilebilir olduğuna değgin görüş bildirmek.
  6. Bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı yöntemlerle tanı ve tedavi uygulaması yapmak, insanlar üzerinde bilimsel kurallara ve etik ilkelere uymayan araştırmalar yapmak, bu uygulamaları yapan kişilere yazılı ya da sözlü destek vermek, hasta göndermek.
  7. Uyarma ya da kınama cezası verilmesine karşın etik ilkelere uymamakta ya da başka meslektaşlarını uymamaya zorlamakta ısrarlı olmak.
 1. Yukarıda sayılan eylem ve durumların yol açtığı sonuçların ağırlığına göre üyeliğin askıya alınması ya da üyelikten çıkarma cezalarından birine karar verilmesi Merkez Onur Kurulu’nun yetkisindedir.
 2. Merkez Onur Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararı Merkez Genel Kurulu tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girer. Karardan sonraki ilk Merkez Genel Kurulu'na dek geçen sürede üyenin üyeliği askıya alınır.

Öngörülmemiş Disiplin Suçları ve Bir Üst Cezaya Hükmedilmesi
Madde 7
Yukarıda sayılan ve ceza verilmesini gerektiren eylem ve durumlara nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzeyen eylemlerde bulunanlara da aynı türden cezalar verilebilir.

 1. Farklı suçlardan iki kez uyarı cezası verilen kişi üçüncü kez ayrı cezayı gerektiren bir eylemde bulunursa ya da uyarı cezası gerektiren aynı suçu ikinci kez işlerse, bu davranışı alışkanlık haline getirdiğine hükmolunarak kınama cezası verilir.
 2. Farklı suçlardan iki kez kınama cezası verilmiş olduğu halde üçüncü kez yine kınama cezasını gerektiren bir suç işlediği ya da kınama cezasını gerektiren aynı suçu ikinci kez işlediği kesinleşen üyelere de dernek üyeliğinin askıya alınması cezası verilir.
 3. Üyeliğin askıya alınması cezası verilmiş üyeler, aynı cezayı gerektiren ikinci bir suç işlediklerinde üyelikten çıkarma ile cezalandırılmalarına karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SORUŞTURMA

Soruşturmada Yetki
Madde 8

 1. Soruşturma işlemleri, hakkında bildirim ya da yakınmada bulunulan dernek üyesinin kayıtlı olduğu şube yönetim kurulu tarafından yürütülür.
 2. Bildirim ya da yakınma, merkez yönetim kuruluna veya başka bir şubenin yönetim kuruluna yapılmışsa, işlem yapılmak üzere 7 gün içinde ilgili şube yönetim kuruluna gönderilir. Bu süre içerisinde gecikmemesi gereken ve kaybolma olasılığı bulunan kanıtların toplanmasına ilişkin işlemler dışında hiçbir soruşturma işlemi yapılamaz.
 3. Merkez Yönetim Kurulu, soruşturmanın herhangi bir aşamasında, soruşturma işlemlerinin etkilerden uzak ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla hakkında bildirim veya yakınmada bulunulan üyenin kayıtlı bulunduğu şube dışında bir başka şube yönetim kurulunu yetkili kılabilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun bu kararlarına uyulması zorunludur.

Soruşturma Açılması
Madde 9

 1. Soruşturma süreci, suçtan zarar gören, zarar görmese bile haberdar olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yazılı bildirimde veya yakınmada bulunulması üzerine başlatılır.
 2. Yakınan ya da bildirimde bulunan kişi, yazılı başvuruda bulunamayacak durumdaysa Yönetim Kurulu’nun en az iki üyesi eşliğinde söz konusu suçlama bütün ayrıntılarıyla tutanağa geçirilir. Bu tutanak, yakınmada veya bildirimde bulunan kişi ve yönetim kurulu üyelerince imzalanır.
 3. Yetkili şube yönetim kurulunun soruşturma açılmasını gerektiren bir durumun varlığını öğrenmesi sonucu bildirim veya yakınma aranmaksızın soruşturma süreci başlatılabilir.
 4. Soruşturma açılmasını gerektiren bir durumun varlığının öğrenilmesi üzerine Dernek Merkez Onur Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Merkez Eşgüdüm Kurulu ve üyenin bağlı bulunduğu Şube Denetleme Kurulu tarafından da soruşturma açılması önerilebilir. Merkez Onur Kurulu’nun soruşturma açılması önerisine ilişkin kararları Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkili şube yönetim kuruluna gönderilir. Bu kararlar üzerine yetkili şube yönetim kurulu tarafından yakınma ve bildirimlere ilişkin usule göre işlem yapılır.
 5. Bildirim, yakınma ve soruşturma açılması önerilerinin somut ve açık olması, kişi, olay, yer, zaman belirtilmesi, suçlanan kişinin kim olduğunu ayırt edici bilgilerin bulunması zorunludur. Bildirim ya da yakınmada bulunan kişinin kimliği, açık adresi ve imzası bulunmayan başvurular dikkate alınmaz. Ancak suçlamayla ilgili güçlü kanıtlar varsa bu koşul aranmaz.
 6. Bildirim ya da yakınmada bulunan kişinin kimliği, açıklanmasında zorunluluk olmadıkça saklı tutulur. Soruşturma yukarıda sayılan dernek organlarından biri tarafından alınan karar üzerine açılmışsa dernek organının adının gizlenmesine gerek yoktur.

İlk İncelenme ve Soruşturma Açılması
Madde 10

 1. Bildirim veya yakınma, yetkili şube yönetim kurulunun ilk toplantısında gündeme alınarak görüşülür. Yapılacak ilk incelemede bildirim veya yakınmanın öncelikle bu yönetmeliğin 9. maddesinin e fıkrasında belirtilen koşullara uygun olup olmadığı incelenir. Bildirim veya yakınma, bu koşulları taşımaması durumunda eksiğinin tamamlanması ya da kanıt sunulması isteğiyle geri çevrilebilir.
 2. Eksiği bulunmayan başvuruların soruşturma açılmasını gerektirecek önemde olup olmadığı Şube Yönetim Kurulu'nca incelenir. Şube Yönetim Kurulu'nca suçlama, soruşturma açılmasını gerektirecek önemde bulunmazsa “Soruşturma Açılmasına Yer Olmadığına” karar verilir. Bu karar gerekçesiyle birlikte bildirim veya yakınmada bulunan kişiye yazılı olarak bildirilir. Bildirim veya yakınmada bulunan kişinin bu karara karşı itiraz hakkı saklıdır.
 3. Soruşturma süreci, Dernek Merkez Onur Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Merkez Eşgüdüm Kurulu ve üyenin bağlı bulunduğu Şube Denetleme Kurulu'nun soruşturma açılması önerisine ilişkin kararları üzerine başlamışsa soruşturma açılması zorunludur.
 4. İddia edilen eylem veya durumun soruşturma açılmasını gerektirecek önemde olduğu sonucuna varılırsa aşağıdaki iki yoldan biri izlenir.
  1. Bildirim veya yakınma 7 (Yedi) gün içinde ilgili kişiye yazıyla bildirilerek, alınma tarihinden itibaren 20 (Yirmi) gün içinde açıklamasını ve varsa kanıtlarını bildirmesi istenir. Hakkında soruşturma açılan kişi tarafından yapılan açıklama ve sunulan kanıtlar incelenerek kovuşturma açılıp açılmamasına karar verilir.
  2. Şubeye ya da gerek görüldüğünde başka bir şubeye kayıtlı bir ya da birkaç dernek üyesinin soruşturmacı olarak atanmasına karar verilir. Soruşturmacı atanmasına ilişkin karar bildirim veya yakınmada bulunan kişiye ve hakkında soruşturma başlatılan kişiye bildirilir.

Soruşturmanın Yapılış Biçimi
Madde 11

 1. Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı olarak bildirerek, 30 (otuz) gün içinde yazılı savunmasını ve kanıtlarını sunmasını ister. Bu sure içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımına başvurulur.
 2. Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişi ya da kurumların bilgisine başvurabilir, resmi makamlardan belge isteyebilir, tanık dinleyebilir. Kanıtların toplanması ya da yetersiz görüldüğünde tamamlanması, Şube Yönetim Kurulu'nun ve bu kurulun görevlendireceği soruşturmacı ya da soruşturmacıların sorumluluğundadır.
 3. Soruşturmacı her türlü ifade ve benzeri tutanağı kendisi yazabileceği gibi, Şube Yönetim Kurulu'nca görevlendirilmiş yeminli bir sekretere de yazdırabilir.
 4. Soruşturmacı, suçlanan kişinin savunmasının alınmasından veya bunun için öngörülen sürenin dolmasından sonraki 30 (Otuz) gün içinde soruşturma dosyasını tamamlayarak Şube Yönetim Kurulu'na sunar. Soruşturmacı soruşturmayı sürdürmek için, gerekçelerini bildirerek ek süre isteyebilir.
 5. Soruşturma süresi soruşturmacının isteği ya da gerekli görülmesi üzerine Şube Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir.
 6. Gerekli ifadeleri ve kanıtları toplayan soruşturmacı, bir "soruşturma raporu" düzenler. Soruşturma Belgesi’nde suçlama konusu olaylar belirtilerek lehte ve aleyhteki tüm belge ve bilgiler tartışılır. Soruşturmacı, soruşturma belgesinin sonuç bölümüne, kişinin kusurlu olup olmadığı ve verilmesini uygun gördüğü ceza konusunda kendi kişisel kanısını da ekler. Ancak bu kanı Şube Yönetim Kurulu ve Merkez Onur Kurulu'nu bağlamaz.
 7. Şube Yönetim Kurulu soruşturma belgesinde eksiklik görürse, bu eksikliğin soruşturmacı tarafından 20 (yirmi) gün içinde tamamlanmasını ister.
 8. Soruşturmacının ilk inceleme sırasında yapacağı tüm harcamalar belgeyle kanıtlanmak koşuluyla Şube Yönetim Kurulu bütçesinden ödenir. Gerektiğinde ön ödeme de yapılabilir.

Kovuşturma Konusundaki Karar
Madde 12

 1. Soruşturmacı tarafından hazırlanan dosya, Şube Yönetim Kurulu'na sunulmasından sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında ele alınarak kovuşturmaya yer olup olmadığı konusu karara bağlanır. Bu kararlarda tarafların adı, adresi, ileri sürülen eylem veya durum, inceleme ve kanıtlar belirtilir. Verilen karar, hakkında soruşturma açılan kişiye ve bildirim veya yakınmada bulunan kişiye bildirilir.
 2. “Kovuşturma Açılmasına” karar verilmişse, soruşturma dosyası kovuşturma kararı ile birlikte, karar tarihinden sonraki 7 (yedi) gün içinde Merkez Onur Kurulu’na iletilmek üzere Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir.

İtirazlar
Madde 13

 1. Şube Yönetim Kurulu'nun “Soruşturma Açılmasına Yer Olmadığına” veya "Kovuşturma Açılmasına Yer Olmadığı"na ilişkin kararlarına karşı yakınmacı tarafından kararın kendi bildirilme tarihinden sonraki10 (on) gün içinde itiraz edilebilir.
 2. İtiraz dilekçesi Merkez Yönetim Kurulu'na gönderilmek üzere Şube Yönetim Kurulu'na verilir. Şube Yönetim Kurulu soruşturma dosyasını itiraz dilekçesiyle birlikte Merkez Yönetim Kurulu'na gönderir. Merkez Yönetim Kurulu, itirazın karara bağlanması için itiraz dilekçesi ve dosyayı Merkez Onur Kurulu'na gönderir.
 3. Merkez Onur Kurulu yapacağı inceleme sonunda itirazı haklı görürse, “Soruşturma Açılmasına Yer Olmadığına” ilişkin kararın kaldırılmasına, itirazın haklı görülmemesi durumunda ise itirazın reddine karar verir. İtirazın kabulü halinde Şube Yönetim Kurulu soruşturmayı sürdürüp tamamlamak zorundadır.
 4. "Kovuşturma Açılmasına Yer Olmadığı" kararlarına karşı yapılan itirazlarda ise Merkez Onur Kurulu yapacağı inceleme sonunda itirazı haklı görmezse reddine karar verir, itirazı haklı görürse soruşturma dosyasını karar bağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MERKEZ ONUR KURULU VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ

Merkez Onur Kurulu'nun Görev Bölüşümü
Madde 14
Merkez Onur Kurulu, seçildikten sonraki 20 gün içinde asil üyeleri ile toplanır ve asil üyeler arasından başkan, ikinci başkan ve kurul sözcüsü seçilir.

 1. Toplantıya başkan, başkanın bulunmadığı durumlarda ikinci başkan, onun da bulunmadığı durumlarda kurul sözcüsü başkanlık eder. Üçünün birden katılamadığı toplantılar bir kereye özgü olmak üzere ertelenebilir.

Merkez Onur Kurulunun Görevleri
Madde 15
Merkez Onur Kurulu'nun görevleri şunlardır;

 1. Hakkında kovuşturma açılmasına karar verilmiş dernek üyeleriyle ilgili gerekli kovuşturmayı yaparak karar vermek.
 2. Hakkında soruşturma yapılan kişi dernek üyesi değilse, dosyayı inceleyip Türk Tabipleri Birliği'ne, kişinin bağlı olduğu meslek kuruluşuna ya da durum gerektiriyorsa Cumhuriyet Başsavcılığı’na durumun bildirilip bildirilmemesine karar vermek. Bildirilmesine karar verilmiş dosyayı Merkez Yönetim Kurulu'na göndermek.
 3. Şube Yönetim Kurulu'nun soruşturma veya kovuşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak.
 4. Bu yönetmelikte, dernek tüzüğünde ve düzenlemelerinde belirtilen başka görevleri yerine getirmek.

Merkez Onur Kurulu Toplantıları
Madde 16

 1. Merkez Onur Kurulu, yılda en az 3 (üç) kez toplanır.
 2. Merkez Onur Kurulu başkan tarafından toplantıya çağrılır. Kurul, yaptığı toplantıda bir sonraki toplantının gününü ve saatini belirlemişse ayrıca bir çağrı yapılması gerekmez. Gerekmesine karşın Merkez Onur Kurulu’nun toplanamaması durumunda çağrı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılabilir.
 3. Merkez Onur Kurulu toplantı gündemi, kurul başkanı tarafından belirlenir. Toplantı çağrısının Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılması halinde toplantı gündemi de bu kurulca belirlenir.
 4. Toplantı yeter sayısı 4 (dört)tür. Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin, bu mazeretlerini toplantıdan en az 7 (yedi) gün önce bildirmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan asil üyelerin yerine yedek üyeler, birinci sıradaki yedek üyeden başlamak üzere sırayla çağrılarak toplantı yeter sayısı tamamlanır. Bu gibi durumlarda toplantıya çağrılan yedek üyelerin sayısı, asıl üyelerin sayısından fazla olamaz.

Merkez Onur Kurulu’nun Çalışma Yöntemi
Madde 17

 1. Merkez Onur Kurulu çalışmalarının düzenli yürütülmesi, kurul başkanı tarafından sağlanır.
 2. Merkez Onur Kurulu tarafından yapılan incelemede gerek görülmesi durumunda hakkında kovuşturma açılmasına karar verilen kişinin yazılı veya sözlü savunmasına başvurulabilir. Bu durumda, Merkez Onur Kurulu asil ya da yedek üyelerinden biri raportör üye olarak seçilir.
 3. Raportör üye dosyayı inceledikten sonra suçlanan kişinin ya da vekilinin yazılı savunmasını alır. Gerek görülen durumlarda bu savunmanın sözlü olarak alınması da mümkündür. Hakkında kovuşturma açılan kişi savunma istemi yazısının kendisine bildirilmesinden sonraki 20 (yirmi) gün içinde savunmasını vermemişse bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Raportör üye bu fıkrada sayılan işlemleri toplantı gününden önce tamamlamak zorundadır.
 4. Kurulda eğer görevlendirilmişse raportör üyenin açıklamaları dinlendikten sonra, konunun görüşülmesine geçilir. Merkez Onur Kurulu gerek görürse soruşturmacı ve ilgilileri de dinler. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylamaya geçilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada kurul başkanı oyunu en son kullanır.
 5. Merkez Onur Kurulu, hakkında kovuşturma açılan kişinin bu yönetmelikte tanımlanan suçlardan birini işlediği sonucuna varırsa, bu yönetmelikte sayılan cezalardan birine karar verir.
 6. Karar, ilgili yasa, tüzük yönetmelik ya da etik kural belirtilerek ve gerekçeyi kapsayacak biçimde yazılıp imzalanır. Karara karşı oy kullanan üyeler, karşı olma nedenlerini belirten bir yazıyı karara eklemek zorundadırlar.
 7. Merkez Onur Kurulu savunmanın yapılmasından ya da savunma suresinin geçmesinden sonraki ilk toplantısında dosyayı karara bağlamak zorundadır.

Türk Tabipleri Birliği Tarafından Bilirkişi ya da Soruşturmacı İstendiğinde Yapılacak İşlemler
Madde 18
Türk Tabipleri Birliği'nce bir psikiyatri ya da çocuk psikiyatrisi asistan ya da uzmanı hakkında açılacak bir soruşturma surecinin herhangi bir aşamasında bilirkişi ya da soruşturmacı olarak bir ya da daha çok meslek mensubunun görevlendirilmesi istendiğinde görevlendirilecek kişiler Merkez Onur Kurulu'nun önerisiyle Merkez Yönetim Kurulu'nca atanır. Görevlendirilecek ya da adı önerilecek kişilerin dernek üyesi olması zorunludur.

Karar Düzeltme İstemi
Madde 19
Merkez Onur Kurulu kararlarına karşı taraflar, "karar düzeltme istemi" nde bulunabilir. Karar düzeltme istemi için, bildirimin alınmasından sonraki 20 (yirmi) gün içinde başvurulması zorunludur. Karar düzeltme istemini içeren gerekçeli dilekçe, Merkez Onur Kurulu'na sunulmak üzere Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı'na verilir.

Cezaların Kesinleşmesi
Madde 20

 1. Merkez Onur Kurulu’nun bütün kararları Merkez Yönetim Kurulu'na gönderilir. Bu karar, Merkez Yönetim Kurulu tarafından üyenin bağlı olduğu şubeye gönderilerek kararın ilgililere bildirilmesi sağlanır.
 2. Üyelikten çıkarılma cezası Merkez Genel Kurulu kararıyla kesinleşir. Merkez Genel Kurulu’nun üyelikte çıkarma ile ilgili kararı Merkez Yönetim Kurulu'nca ilgililere bildirilir. Bunun dışındaki cezalar verildikleri anda kesinleşir.

Cezanın Kesinleşmesi Sonrasında Yapılacak İşlemler
Madde 21

 1. Kesinleşen cezalar, Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekçesiyle birlikte Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne bildirilir.
 2. Cezayı gerektiren eylem veya durumun aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği uyarınca suç oluşturması durumunda Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için Türk Tabipleri Birliği'ne ayrıca bildirimde bulunulur.
 3. Kesinleşen bütün cezalar, gerekçeleriyle birlikte çıkarılacak Türkiye Psikiyatri Derneği Web sitesinde ve bültenin ilk sayısında ve yayımlanarak duyurulur. Bu hüküm, ceza verilen kişinin dernek üyeliğinden istifa etmesi durumunda da uygulanır. Ancak, bu durumda kişinin hangi aşamada dernek üyeliğinden istifa ettiği belirtilerek kişinin istifa dilekçesi de yayımlanır.
 4. Bu maddede sayılan işlemlerin yapılabilmesi için karar düzeltme istemi süresinin geçmiş olması ya da karar düzeltme isteminin reddedilmiş olması zorunludur.

Kararların Uygulanması
Madde 22

 1. Üyeliğin askıya alınması cezası verilen dernek üyesi, bu süre içinde dernek üyeliğinin sağladığı haklardan yararlanamaz; dernek organlarında ve işlerinde görev alamaz, kendisine verilen görevler sonlandırılır. Bu hüküm, üyelikten çıkarma cezası verilen, ancak bu cezası henüz kesinleşmemiş üyeler hakkında da uygulanır.
 2. Merkez Onur Kurulu'nca üyelikten çıkarılma cezası verilenlerin üyelikleri ilk Merkez Genel Kurulu'na kadar askıya alınır.
 3. Üyelere verilen bütün cezalar üyelik dosyasına işlenir. Uyarı ve kınama cezaları yinelenmemesi koşuluyla iki yıl sonunda silinir. Farklı konularda uyarı ya da kınama cezası alınmışsa, silinme işlemi açısından son alınan cezadan sonraki 2 (iki) yıl geçerlidir. Aynı suçun yinelenmesi durumunda ikinci cezadan sonra 4 (dört) yıl geçmeden ceza silinmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Şube Yönetim Kurulu ya da Merkez Onur Kurulu Üyelerinin Toplantıya Katılamayacağı Durumlar
Madde 23

 1. Şube Yönetim Kurulu veya Merkez Onur Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen durumlarda konuyla ilgili gündem maddesinin ele alınmasına ilişkin kısmındaki görüşmelere ve kararlara katılamaz.
 2. Bu nedenle toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda toplantıya katılamayan asil üyelerin yerine yedek üyeler, birinci sıradaki yedek üyeden başlamak üzere sırayla çağrılarak toplantı yeter sayısı tamamlanır. Ancak ilgili üye, soruşturmacı, tanık, yakınmacı ya da hakkında bildirim veya yakınmada bulunulan kişi olarak toplantıya çağrılması durumunda yalnızca savunmasına veya bilgisine başvurulduğu sırada toplantıya alınır.
  1. Yakınmacı, bildirimci ya da suçlanan olarak soruşturma konusunun taraflarından biri olması.
  2. Hakkında bildirim veya yakınmada bulunulan kişinin birinci ya da ikinci dereceden yakını olması
  3. Soruşturulan konudaki ilgilinin evlatlığı ya da evlat edindiği kişi olması.
  4. Soruşturulan konudaki ilgiliyle evlilik son bulmuş olsun ya da olmasın karı-koca olması ya da bunların birinci derecede yakını olması.
  5. Soruşturulan konudaki ilgilinin yönetsel ya da sicil yönünden üstü ya da astı olması.
  6. Soruşturulan konuyla ya da kişiyle bağlantılı ya da ekonomik ilişki içinde olması.
  7. Soruşturulan konuda soruşturmacı ya da tanık olması.

Kayıtların Tutulması
Madde 24

 1. Merkez Onur Kurulu'nun vereceği kararlar önceden sayfaları numaralanmış ve noterlikçe onaylanmış olan karar defterine her yıla özgü numara sırası verilerek. Merkez Onur Kurulu karar defteri Dernek Genel Merkezi'nde saklanır.
 2. Her Olağan Merkez Genel Kurulu öncesinde Merkez Onur Kurulu o dönem için verdiği bütün kararların gerekçe özetlerini ve vardıkları sonuçları bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu'na sunar. Merkez Onur Kurulu faaliyet raporu genel kurul toplantısında okunur.
 3. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda yeni seçilen Merkez Onur Kurulu karar defterini teslim alır.

Sürelerin Hesaplanması
Madde 25

Bu yönetmelikte öngörülen sürelerin hesaplanmasında bildirim günü hesaba katılmaz. Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin er­tesi günü biter.

Yazışma Şekli
Madde 26

 1. Kişi ve kurumlarla yazışmalar iadeli taahhütlü posta yoluyla, noter kanalıyla ya da tutanak tutularak imza karşılığı elden verilerek yapılır. Noter belgesi, iadeli taahhütlü posta belgesi ya da tutanak imzalı belge dosyada saklanır.
 2. Bu yönetmelikte düzenlenen konularla ilgili tüm yazışmalar “Gizli” kaydıyla yapılır.

Yürürlük
Madde 27

Bu yönetmelik Merkez Genel Kurulu’nda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. En kısa zamanda, e-posta yoluyla üyelere duyurulur, TPD web sitesinde ve Bültenin ilk sayısında yayımlanır.

Yürütme
Madde 28
Bu yönetmelik Türkiye Psikiyatri Derneği yetkili organları tarafından yürütülür.