TPD Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu Yönergesi ( 28.11.2010 tarihli MYK kararı ile yürürlüğe girmiştir. )

psikiyatri.org.tr /

TPD Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu Yönergesi 28.11.2010 tarihli MYK kararı ile yürürlüğe girmiştir.Türkiye Psikiyatri Derneği
Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu Yönergesi

AMAÇ
Madde 1- Bu yönerge

 1. Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu (TPD MYK) adına, ruh sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü ortamlarda ortaya çıkan şiddet olaylarının izlenmesi ve önlenmesi açısından, eğitsel, yönetsel ve hukuksal önlem ve izleme çalışmalarını yapmak ve Ruh sağlığı çalışanlarına yönelik şiddetin tüm boyutları ile tanınması ve önlenmesi için izlenecek yol ve yöntemleri belirleyerek gerekli eylem planlarını hazırlayıp TPD MYK’ya sunmak üzere kurulacak; Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu (ŞİÖK)’nun çalışma ilkelerini belirlemek,
 2. Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu (ŞİÖK)’nun yürütme kurulu ve üyelerinin atanması ve işleyişi tanımlamak üzere hazırlanmıştır. 

ŞİDDET İZLEME VE ÖNLEME KURULU’NUN OLUŞUMU VE KURUL ÜYELİĞİ

Madde 2- TPD ŞİÖK

 1. TPD üyeleri arasından aşağıda tanımlanan yolla seçilerek Merkez Yönetim Kurulu’nca iki yıllığına (TPD MYK ve Şube Yönetim Kurullarının görev süresince) görev yapmak üzere görevlendirilen 25 (yirmi beş) kişiden oluşur.
 2. Üyelerden 5 (beş)’i Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenir. MYK tarafından atanan beş üye; eğitsel önlemler koordinatörü, yönetsel önlemler koordinatörü, hukuksal önlemler koordinatörü ve MYK adına iki temsilci üyeden oluşacak şekilde belirlenir.
 3. Diğer yirmi üye Türkiye Psikiyatri Derneği şube yönetim kurullarının belirledikleri “şiddet izleme ve önleme şube koordinatörü” (ŞİÖŞK) olarak görev yapacak birer şube yönetim kurulu üyesinin görevlendirilmesi ile oluşturulur.
 4. Görevlendirilen üyeliklerin düşmesi durumunda ilgili birimler yeniden aday önerirler.
 5. Yukarıda tanımlanan amaç için TPD çalışma ilke ve esasları doğrultusunda katkı ve destek sunabilecek TPD üyeleri gözlemci üye sıfatıyla grup yazışmalarına ve toplantılarına katılıp, görev alabilirler.

Madde 3- TPD ŞİÖK Yürütme Kurulu
Kurulun işlerliği açısından, MYK tarafından atanan beş üye aynı zamanda ŞİÖK yürütme kurulu olarak kabul edilir. Görevlendirilmelerinin kendilerine MYK tarafından bildirilmesinden sonraki ilk ay içinde, bu beş üye kendi aralarından birini başkan seçer ve çalışmalarına başlar.
Madde 4- Yürütme Kurulunun ve ŞİÖŞK Koordinatörlerinin Görevleri

ŞİÖŞK Koordinatörleri

 1. Şube yönetim kurullarının kendi aralarından seçtiği üyelerden oluşur ve TPD MYK’ya ve kurula karşı sorumludur.
 2. Kendi bölgelerindeki ruh sağlığı hizmeti verilen ortamlardaki şiddet olaylarını, izleme ve önleme çalışmalarının yürütülmesi ve genel koordinasyonunu sağlar
 3. Ruh sağlığı çalışanlarına yönelikşiddet olaylarının kaydedilmesi ve yürütme kurulu sekretaryasına elektronik posta yöntemiyle bildirimde bulunmak ve danışmanlık verilmesi, söz konusu şiddet olayları sonrasında bireysel, kurumsal veya hukuki destek sağlamak ya da önerilerde bulunmak,
 4. Psikiyatri birimlerinin bulunduğu kurumların yöneticileriyle ilişki kurularak, şiddet konusundaki kurumsal önlemler, müdahaleler, çalışanlara eğitim-güvenlik-hukuki-idari ve gerekirse ruhsal destek konularında kurum yöneticilerine yönelik danışmanlık ve denetim sağlamak.

ŞİÖK Yürütme Kurulu

 1. TPD MYK tarafından görevlendirilen üç koordinatör (Eğitsel, Hukuksal ve Yönetsel) ve MYK’yı temsilen katılan iki üyeden oluşur.
 2. Yürütme kurulu TPD MYK’ya ve kurula karşı sorumludur.
 3. Kurul çalışmalarının yürütülmesini ve genel koordinasyonunu sağlar.
 4. Görevde kaldıkları sürece kurul sekreterliği yürütme kurulu tarafından yürütülür.
 5. Yürütme çalışma programını hazırlayarak kurul üyelerine sunar.
 6. Yürütme gereksinim duyduğunda çalışma programına uygun olması koşuluyla kısa ya da uzun süreli çalışma grupları ve görev grupları oluşturabilir.
 7. Yürütme, tanımlanan işler açısından kurul üyeleri arasından görevlendirme yapabileceği gibi kurul dışındaki TPD üyelerinden de destek alabilir.
 8. Yürütme, diğer kurul üyelerinin (ŞİÖŞK’lerin) daha çok sorumluluk ve görev almasını sağlamayı ilkesel olarak benimser ve buna özen gösterir.
 9. ŞİÖŞK’lerin de katılımıyla;
  1. Ruh sağlığı çalışanlarının ve ruh sağlığı hizmeti sunan kurumların yöneticilerinde; şiddet davranışına karşı uyanıklılığı sağlamak, gerekli profesyonel yaklaşımı gösterebilmek ve şiddet davranışlarına karşı önlemleri uygulayabilmek, bunlara rağmen şiddet olayıyla karşılaşılıyorsa başa çıkma becerilerini geliştirmek amacıyla işyerindeki şiddet ve başaçıkma yolları konusunda eğitim materyalleri oluşturma ve eğitim programları hazırlama,
  2. Ruh sağlığı çalışanlarına yönelikşiddet olaylarının kaydedilmesi ve yürütme kuruluna elektronik posta yöntemiyle yapılan bildirimlerin TPD Merkez binasındaki bir dosya içinde arşivlenmesini sağlamak, söz konusu şiddet olayları sonrasında bireysel, kurumsal veya hukuki destek sağlamak ya da önerilerde bulunmak, j) Yürütme tüm çalışmalarını raporlar ve TPD MYK’ya sunar. Ayrıca yılda en az bir kere tüm kurulu genel değerlendirme için toplar. Bu toplantı her yıl TPD BS-Yıllık toplantısında gerçekleştirilir ve kurul üyelerinden MYK tarafından atanan 5 üyenin giderleri TPD merkezi; şube temsilcilerinin giderleri ise ilgili şube tarafından karşılanır. Özel/acil durumlarda yürütme kurulu tüm kurul üyelerini genel toplantıya çağırabilir.

*Kurul sekretaryasını, kurul BS-Yıllık Toplantı’da ilk toplantısını yapacağı tarihe kadar, kurucu birim olarak TPD MYK üstlenmiştir.

ŞİÖK Yürütme Kurulu Üyeleri

 1. Eğitsel önlemler koordinatörü
 2. Hukuksal önlemler koordinatörü
 3. Yönetsel önlemler koordinatörü
 4. TPD MYK adına iki temsilci üye

ŞİÖK alt kurulları ve üyeleri
I - Eğitsel Önlemler kurulu
Eğitsel Önlemler Kurulu Koordinatörü ve ŞİÖK üyelerinin seçtiği ŞİÖŞK’lerden oluşur.


II - Yönetsel Önlemler Kurulu
Yönetsel Önlemler Ve İzleme Kurulu Koordinatörü ve ŞİÖK üyelerinin seçtiği ŞİÖŞK’lerden oluşur.

III - Hukuksal Önlemler Kurulu
Hukuksal Önlemler Kurulu koordinatörüve ŞİÖK üyelerinin seçtiği ŞİÖŞK’lerden oluşur.

*Alt kurullar tüm TPD üyelerinin katılımına açıktır. 

İŞLEYİŞ
Madde 5- TPD ŞİÖK

 1. Kurul üyeleri yürütme kurulunun belirlediği eylem planı çerçevesinde çalışmalarına başlar ve yürütür.
 2. ŞİÖŞK’ler hastane denetimlerini ve şiddete maruz kalan ruh sağlığı çalışanlarına destek ve danışmanlık sağlanmasını bizzat kendileri yapacakları gibi görevlendirecekleri kişiler aracılığı ile de yapabilirler. Tüm süreç kurul sekretaryasına hızlı iletişim araçları (e-posta, telefon, vb) kullanarak raporlanacak, ancak özel ve acil durumlarda toplantılar düzenlenebilecektir.
 3. Kurul üyeleri kendi arasındaki yazışmaları elektronik posta ve telefon aracılığı ile yapabilir. Hızlı karar alınması gereken durumlarda karar elektronik posta ortamında alınıp yürütme kurulu sekretaryası aracılığı ile yürütme kurulu ve/veya MYK tarafından uygulanır.
 4. Yürütme Kurulu oluşturacağı rapor ve görüşleri TPD Genel Merkezinde saklanan bir deftere ve/veya dosyaya kaydeder.
 5. Rapor ya da bildirimler her yıla özgü olarak numara sırası verilerek dosyalanaır.  

YÜRÜRLÜK
Madde 6- Bu yönerge TPD MYK tarafından onaylandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.