TPD Etik Kurul Yönergesi ( 10 Ocak 2010 tarihli MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda yürürlülüğe girmiştir. 14 Mart 2010 tarihli MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda Madde 2'de değişikliğe gidilmiştir. )

psikiyatri.org.tr /

TPD Etik Kurul Yönergesi 

10 Ocak 2010 tarihli MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda yürürlülüğe girmiştir. 14 Mart 2010 tarihli MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda Madde 2'de değişikliğe gidilmiştir.


Türkiye Psikiyatri Derneği
Etik Kurul Yönergesi 

AMAÇ

Madde 1- Bu yönerge

 1. Ruh hekimliği mesleğinin uygulamasında ortaya çıkan etik sorunlara, hekimlik mesleğinin evrensel kurallarına uygun çözümler ve açıklamalar oluşturmak üzere kurulacak Etik Kurul’un çalışma ilkelerini belirlemek;
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)’nin kurul ve üyelerinin Etik Kurul’a başvurma yollarını ve
 3. Etik Kurul’un atanması ve TPD kurulları arasındaki ilişkinin nasıl yürüyeceğini ve işleyişi tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

ETİK KURULUN OLUŞUMU
Madde 2- TPD Etik Kurulu

 1. TPD üyeleri arasından aşağıda tanımlanan yolla seçilerek Merkez Yönetim Kurulu’nca iki yıllığına görev yapmak üzere görevlendirilen üç kişiden oluşur.
 2. Üyelerden biri Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Diğer iki üye Merkez Onur Kurulu ve Psikiyatride İnsan Hakları ve Etik Bilimsel Çalışma Birimi (PİHE BÇB)’nin aday göstermesi üzerine görevlendirilir. Görevlendirilen üyeliklerin düşmesi durumunda ilgili birimler yeniden aday önerirler.
 3. Merkez Onur Kurulu, Olağan Merkez Genel Kurulu’nda seçildikten sonraki ilk toplantısında görev bölümü yaparken Etik Kurul adaylarını da belirler ve MYK’ya bildirir.  
 4. PİHE BÇB, Olağan Merkez Genel Kurulu sonrasında yapacağı bir toplantıda adaylarını seçerek MYK’ ya bildirir.
 5. MYK tarafından atanan üyeler kendi aralarında bir başkan seçer.

GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 3 – TPD Etik Kurulu

 1. Üyelerce ya da TPD kurullarınca gereksinim duyulan konularda danışmanlık yapar, istendiğinde görüş oluşturup, rapor hazırlar.
 2. Etik Kurul, gereksinim duyduğunda çeşitli uzmanlarla birlikte çalışabilir, geçici ya da uzun süreli komisyon ve görev grupları oluşturabilir. 

İŞLEYİŞ
Madde 4- TPD Etik Kurulu

 1. Üye ya da TPD kurullarından gelen etik konu ya da sorunlara çözüm isteği MYK’ya bildirilir ve MYK bu görüş isteğini Etik Kurul’a bildirir. Ayrıca MYK kendiliğinden belirlediği konu ya da sorun alanlarında Etik Kurul’dan görüş isteyebilir, danışabilir.
 2. TPD MYK, görüş ya da rapor hazırlanması isteğini, süre belirterek Etik Kurul üyelerine bildirir.
 3. Etik Kurul gerekli gördüğünde ek süre isteyebilir.
 4. Kısa zamanda görüş bildirilmesi gereken durumlarda Etik Kurul hızlı iletişim araçları (e-posta, telefon, vb)kullanarak toplanmadan görüş oluşturarak TPD MYK ya bildirir.

KARAR VE YAZIŞMA ŞEKLİ
Madde 5 - Yazışmalar

 1. Kurul üyeleri kendi arasındaki yazışmaları elektronik posta aracılığı ile yapabilir. Hızlı karar alınması gereken durumlarda karar elektronik posta ortamında alınıp MYK’ya bildirildikten sonra, imzalı rapor MYK’ya gönderilir ve Etik Kurul karar defterine yazılır.
 2. TPD MYK ile yazışmalar elektronik posta yanında, iadeli taahhütlü, kurye aracılığı ile ya da imza karşılığı elden verilerek yapılır.

KAYITLARIN TUTULMASI
Madde 6- Yazışma ve raporlar

 1. Etik Kurul, oluşturacağı rapor ve görüşleri TPD Genel Merkezinde saklanan bir deftere kaydeder.
 2. Rapor ya da görüşler her yıla özgü olarak numara sırası verilerek yazılır.

YÜRÜRLÜK
Madde 7- Bu yönerge TPD MYK tarafından onaylandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.