Türkiye Psikiyatri Derneği Görev Grupları Kuruluş ve Çalışma İlkeleri Yönergesi ( TPD MYK’nın 21.12.2008 tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir. )

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Görev Grupları Kuruluş ve Çalışma  İlkeleri  Yönergesi  TPD MYK’nın 21.12.2008 tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir.  


Türkiye Psikiyatri Derneği Görev Grupları Kuruluş ve Çalışma  İlkeleri  Yönergesi

  1. Görev grubu, TPD tüzüğünde tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine ilişkin konularda ya da ruh sağlığı alanın ya da ruh hekimlerini ilgilendiren güncel somut sorunlar konusunda politika geliştirilmek üzere  görüş oluşturulması amacıyla, bir uzman danışma kurulu olarak TPD MYK tarafından oluşturulur.
  2. Görev grubu kurulmasına MYK karar verir. Konu ile ilgili olarak üyelerden en fazla iki kişiyi koordinatör olarak görevlendirir.
  3. Görev grubu derneğin asil üyelerinden oluşur. Görev grubu koordinatör/koordinatörleri çalışmayı planladığı TPD üyeleriyle ya da TPD üyelerine çağrı yaparak gönüllü üyelerle görev grubunu oluşturur.
  4. Koordinatör/koordinatörlerin gereksinim duyması halinde birlikte çalışılmasından yarar sağlanacağı düşünülen dernek üyesi olmayan ruh hekimi, hekim, ruh sağlığı çalışanları ve diğer disiplinlerdeki uzman kişiler görev grubuna gözlemci üye olarak alınabilirler. Bu kişiler çalışmalara koordinatör/koordinatörlerin gözetiminde  bireysel olarak katkı verebilirler.
  5. Görev grupları görevlendirildikleri konuda koordinatörleri nezdinde TPD MYK’ya karşı sorumludur.
  6. Görev grubunun çalışma düzeni ve takvimi koordinatör tarafından belirlenir. Görev grubu raporunun düzenlenmesi koordinatörün sorumluluğundadır. 
  7. Görev grubu gereğinde çağrılı toplantı yapabilir.
  8. Görev grubu TPD adına diğer tüzel kişiliklerle resmi düzeyde ilişki kurmaz. Diğer kuruluş ya da tüzel kişiliklerle resmi ilişki görev grubu koordinatörünün talebi üzerine TPD MYK tarafından sağlanır. Tüzel kişilikler,  tüzel kimlikleriyle görev grubunda yer alamazlar. Gereğinde tüzel kişiliklerden resmi görüş, ya da temsilci görev grubu koordinatörünün talebi üzerine, TPD MYK tarafından istenir. 
  9. Görev grubunun çalışmaları tamamlandığında düzenlenecek olan rapor TPD MYK’ya sunulur. Bu rapor TPD MYK’ya öneri niteliğindedir. Raporun MYK’ya teslimiyle görev grubunun çalışması sona erer. MYK gerekli görürse, görev grubunun konuyu izlemesi ve geliştirmesi için görev grubunun süresini uzatabilir ya da yeniden görevlendirme yapabilir.
  10. Bu yönerge TPD MYK’nın 21.12.2008 tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir.