TPD Bilimsel Toplantılara Katılımı Destekleme Programı Yönergesi (TPD MYK’nın 13.01.2008 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş, 23.01.2009 ve 14.03.2010 tarihli toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda değişikliklere gidilmiştir. )

psikiyatri.org.tr /

TPD  Bilimsel Toplantılara katılımı Destekleme Programı Yönergesi TPD MYK’nın 13.01.2008 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş, 23.01.2009 ve 14.03.2010 tarihli toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda değişikliklere gidilmiştir.  


Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılara Katılımı Destekleme Programı Yönergesi

Amaç: Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) bu program ile üyesi olan uzmanlık öğrencileri, asistanlar ve uzmanlarına psikiyatri kongrelerine katılmaları için parasal destekte bulunmayı amaçlamaktadır.

Başvuru koşulları:

  1. TPD üyesi olmak
  2. Uzmanlık öğrencisi,  asistan veya uzman olmak
  3. Uzmanlık öğrencileri ve asistanlar için başvurduğu ulusal bilimsel toplantı düzenleme kurulu tarafından kabul edilmiş panel konuşması veya adının ilk üç sıra içinde yer aldığı sözel bildiri veya poster bildiriye sahip olmak ( bir sözel bildiri ya da poster bildiri için sadece bir kişiye destek sağlanacaktır). Uluslararası bilimsel toplantılar için hem uzmanlar hem de uzmanlık öğrencileri ve asistanlar için en az bir sözlü bildiri ve/veya birinci isim postere sahip olmak.
  4. Toplantı dönüşünde katıldığı bilimsel oturumlar hakkındaki değerlendirmesini bir rapor halinde TPD Genel Merkez’ine iletmeyi kabul etmiş olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Özgeçmiş
  2. Başvuru dilekçesi (Ulusal bilimsel toplantıya katılım için uzmanlık öğrencileri ve asistanlar  gerekli olan yol, kayıt, konaklama giderlerini; uluslararası bilimsel toplantı için uzmanlar, asistanlar ve uzmanlık öğrencileri sadece kayıt giderini belirtmelidirler. Başvuranın kongre için bir başka kuruluş veya kişiden kısmen ya da tamamen parasal destek alıp almadığı da belirtilmelidir.)
  3. Adayın sunacağı sözel bildiri, panel konuşması veya posterin tam metni ve kabul belgesi

Programın İşleyişi: Adaylar başvuruları için gerekli belgeleri yurtiçi ve yurtdışı kongrelerin son bildiri gönderim tarihini izleyen 1 (bir) ay içerisinde eksiksiz olarak Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile ulaştırmalıdır. Uzmanlık öğrencilerinin ve asistanların başvurdukları ulusal toplantılar için yol, kayıt ve konaklama ücretleri karşılanacaktır. Uluslar arası toplantı başvuruları için uzmanların, aistanların ve uzmanlık öğrencilerinin sadece kayıt ücreti karşılanacaktır.  Başvurularda sözel bildirilere ve panel konuşmalarına öncelik verilecektir. TPD MYK eksik evraklı başvuruları reddetme hakkına sahiptir

Değerlendirme: Adayların başvuruları TPD MYK veya adına atayacağı kurul tarafından değerlendirilir. Başvurular, adayın sunacağı sözel bildiri, panel konuşması ve/veya posterin bilimsel içeriğine, gidilecek kongreden psikiyatri uygulamaları ve araştırmaları için elde edilecek faydalara göre değerlendirilecektir.

Parasal Kaynak: Bu programın giderleri TPD tarafından karşılanır. Bu program için herhangi bir kuruluşun veya kişinin TPD'ye parasal kaynak yaratması durumunda, bu kaynağın kabulü konusunda TPD MYK yetkili organdır. Parasal kaynağı yaratan kişi veya kuruluş, kaynağın kullanımı konusundaki tüm haklarını TPD MYK'na devretmiş sayılır. Bu program ile kişisel veya kurumsal reklâm veya çıkar sağlama hakkı hiç bir kuruma veya kişiye verilemez. ; 

Diğer Konular:

  1. TPD MYK bu program için ayıracağı kaynağı aynı yıl içindeki gelir ve gider dengesine göre ayarlar.
  2. TPD MYK destekleyeceği aday veya adayların program bütçesini ve başvuru sayısını dikkate alarak, başvurdukları kongre için kayıt, konaklama, ulaşım giderlerinin bir kısmını ya da tamamını karşılar. Bu programdan yararlanan üye gider ve bilimsel programa katılım belgelerini sunmak zorundadır.
  3. Kongre destek programında TPD tarafından düzenlenen TPD Yıllık Toplantısı - Bahar Sempozyumları, Ulusal Psikiyatri Kongreleri ve Anadolu Psikiyatri Günleri'ne yapılacak olan başvurular öncelikle desteklenir.

TPD MYK’nın 13.01.2008 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş, 23.01.2009 tarihli toplantıda başvuru koşulları ve belgeleri bölümündeki değişikler kabul edilmiştir.