Sürücü Ehliyeti ve Psikiyatrik Muayene Yönergesi ( Sürücü Ehliyeti ve Psikiyatrik Muayene Görev Grubunun Raporu )

psikiyatri.org.tr /

Sürücü ehliyeti ve psikiyatrik muayene yönergesi
Sürücü ehliyeti ve psikiyatrik muayene görev grubunun raporu
 


 

Sürücü Belgesi ile İlgili İşlemlerde Psikiyatrik Muayene Yönergesi


Gerekçe
Sürücü belgesi alacakların, resmi veya özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre "Sürücü Olur" raporu almaları gerekir (2918 sayılı trafik kanunu). Ancak bu muayenelerde psikiyatrik yönden nelerin değerlendirileceği ve hangi durumlarda "sürücü olamaz" kanısına varılacağı tanımlanmamıştır.

Öte yandan sürücü belgesi aldıktan sonra psikiyatrik hastalığa yakalananların, sürücü olma yetileri geçici ya da kalıcı olarak ortadan kalktığı halde bu kişilerin sürücü belgelerine nasıl bir işlem yapılacağı belirlenmemiştir.

Amaç
Sürücü Belgesi almak isteyenlerin ruhsal muayenesi ve sürücü belgesi olup da aynı zamanda ruhsal hastalığı olan ya da bu tür hastalıklar nedeniyle tedavi görenlerin sürücü belgesi için yapılacak işlemleri belirlemek.

 

Bölüm I: Genel Özellikler

Sürücü ehliyeti ile ilgili psikiyatrik görüş verilirken tüm psikiyatrik hastalıkları taramaya yönelik psikiyatrik muayene ve gerekli psikiyatrik testler ile kişi değerlendirilmelidir. Psikiyatrın bulunmadığı durumlarda psikolog ya da nörolog rapor sürecinde yer alamaz.

I. Sürücü Belgesi Almak İçin İlk BAaşvuru'da Yapılacak Psikiyatrik Muayenenin Özellikleri
1. Sürücü belgesi almak için başvuranların psikiyatrik muayene öncesi bir belge doldurup imzalamaları zorunlu tutulmalı. Bu belgede kişi;

 1. Öfke nöbetleri, öfkelendiğinde kendini tutamayıp istemediği şeyler yapma, uyku ya da epilepsi nöbetleri (daha eklenebilir) olup olmadığını;
 2.  Herhangi bir ruhsal hastalığı olup olmadığını, varsa hastalığın adını;
 1. Herhangi bir ruhsal hastalığın tedavisi için ilaç kullanıp kullanmadığını,kullanıyorsa ilacın adını ve ne düzende kullandığını belirtmeli.
   
 2. Sürücü belgesi aldıktan sonra bir ruhsal hastalık geçirirse, bunun tedavisi için bir sağlık kuruluşuna başvuracağını ve hastalık ve tedavinin sürücü belgesi yönünden yasal ve tıbbi gereklerini yerine getireceğini taahhüt etmeli.
   
 3.  Sürücü adayının yalan ya da yanlış bilgi verdiği saptanırsa sürücü belgesinin süreli alınacağı ya da iptal edileceği uyarısı bu belgede yer almalı.


(Gerekçe: Sürücü belgesi alanın sürücülüğe engel bir hastalığı olup olmadığı yalnızca psikiyatri uzmanının sorumluluğunda olmamalı. Kişi de bildirimde bulunma sorumluluğunu taşımalı. Çağımızda bu tür sorumlulukların paylaşılması temel ilkedir).
2. Psikiyatri uzmanı muayene öncesi bu belgeyi incelemeli ve muayenede bu belgede yer alan bilgileri değerlendirmelidir. Bunun yanında sürücülük için gerekli temel özellikler başta olmak üzere tam bir psikiyatrik muayene uygulamalıdır. İmzalanması zorunlu belgede, anamnez, gözlem ve muayenede sürücülük için gerekli temel ruhsal özelliklerle ilgili bilgi ya da kuşku durumunda tıbben gereken biyolojik ve ruhsal incelemeleri yaparak karar vermelidir.

Bir sürücüde bulunması gereken temel ruhsal özellikler:

 1. Normal ve üstü zeka düzeyinde olmak.
   
 2. Bunamış olmamak.
 3. Kas gücü ve koordinasyonu, dikkat ve bilinci, duygu ve heyecanı, düşünceyi bozan bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olmaması.

Yukarıda sıralanan temel özelliklerin bazıları hiç bir şekilde sürücülükle bağdaşmaz durum ve hastalıklardır (zeka geriliği ya da bunama gibi). Ancak bazı hastalık ya da durumlar dönemsel özellikte olabildiğinden ya da farklı tedavi yanıtı gösterdiğinden uygun koşullar sağlandığında sürücülük belgesi almaya sürekli engel olmaz.

İlk başvuruda geçirilmiş dönemsel bir hastalığı olanlar ile kronik ama tedavi altında bir ruhsal hastalığı olanlara baştan denetimli sürücü belgesi verilmesi yönünde rapor düzenlenir. Bu raporda kontrol muayenelerinin süresi belirtilir. Psikiyatri uzmanı gerekli bilgileri ve tıbbi verileri toplayarak karar vermelidir.

Psikiyatri uzmanı dönemsel özellik gösteren hastalıklar söz konusu olduğunda süre konusundan daha önemlisi hastalığın ne olduğu, prognozu, kişiyi ne kadar etkilediği, sürücü olmak için gerekli yetileri ne kadar bozduğu üzerine düşünmelidir.

II. Sürücü Belgesi Olan Kişilerin Ruhsal Hastalığı Saptandığında Yapılacak Olanlar
1. Özel ya da resmi hastaneler kayıt sistemlerine psikiyatrik hastaların sürücü belgesi olup olmadığına ilişkin bilgi sorgusu eklemelidir.

2. Ayakta ya da yatarak tedaviye başvuran, sürücü belgesi olduğu öğrenilen ve yukarıda sıralanan "sürücüde olması gereken temel ruhsal özellikleri" geçici ya da kalıcı olarak bozulmuş kişiler tedavi eden hekim tarafından hastane yönetimine bildirilir. Bu bildirimde sürücü belgesinin alınmasını gerektirir tıbbi gerekçe (hastalık ya da durum), sürücü belgesinin kalıcı ya da geçici olarak alınması kararı, geçici alınma kararı verilmişse süre belirtilir.

3. Geçici süreyle sürücü belgesi alınmış kişiler bu süre sonunda psikiyatrik muayeneye gönderilir.

i. Sürücü belgesi alabilir durumu saptanan kişilere "sürücü belgesinin geri verilmesi" yönünde rapor düzenlenir. Bu durumda yeniden muayene gerektiği kanısına varılırsa süre ve aralık da raporda belirtilir.

ii. Sürücü belgesinin geri verilmesi koşullarının henüz oluşmadığı belirlenirse yeniden muayene zamanı raporda belirtilir.

iii. Sürücü belgesinin kalıcı olarak alınması yönünde kanaat oluşmuşsa bu yönde rapor düzenlenir.

4. Sürücü adayı önceden bir hastalık geçirmişse, sürücü olur raporu tedaviyi yürüten kurumca verilmelidir. Bunun yapılamadığı durumlarda muayene eden psikiyatri uzmanı rapor düzenlemek için, tedavi eden kurumdan epikriz ya da başka tıbbi belgeleri isteyebilir.
 
5. Kontrol muayeneleri ilk raporu veren özel ya da resmi sağlık kurumunca yapılmalıdır. Bunun olamadığı durumlarda, ilk kurumun verdiği raporun kişinin sevk edildiği sağlık kurumuna gönderilmesi zorunludur. Kontrol muayenesini yapan hekim ilk rapor örneği olmadan sürücü olur raporu düzenlememelidir.

6. Sürücü belgesi olduğunu gizlemiş kişilerin, gizledikleri ortaya çıktığında sürücü belgeleri en az 1 yıl süreyle alınır, davranışın yinelenmesi durumunda iptal edilir.


III. İtiraz

 1. Ruhsal bozukluk nedeniyle sürücü belgesi geçici olarak alınan ya da iptal edilen kişiler işleme temel olan rapora itiraz edebilir.
   
 2. Kişi itiraz dilekçesini sürücü belgesi işlemlerinin sürdürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'ne verir. Emniyet Müdürlüğü itiraz eden kişiyi ve hakkındaki raporu, başka bir resmi sağlık kurumuna göndererek kişinin muayenesi ve raporun incelenmesi sonucu kişinin sürücü belgesi hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesini ister. İkinci kez itiraz edildiğinde kişi ve hakkındaki raporlar bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniği ya da bir eğitim-araştırma hastanesine gönderilerek durum hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi istenir. Bu son rapora itiraz edilemez.

Bölüm II. Yönerge

Herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık öyküsü olmayan ve şu anki durum muayenesinde de psikiyatrik rahatsızlık saptanmayan kişiler ile psikiyatrik rahatsızlık öyküsü olmasına karşın son 5 yıldır belirtisi olmayan kişilere sürücü olur raporu verilir ve 2 yıl sonra psikiyatrik muayene tekrarı önerilir.

Şu anki durum muayenesinde saptanan ve aşağıda belirtilen tanıları olan hastalar ve sürücü olur durumu;
 
1. Sürücü oluru sürekli olarak verilemeyecek psikiyatrik rahatsızlık ya da durumlar:

 1. Zeka geriliği (IQ düzeyi 70’in altı)
 2.  Bunama
 1. Kas gücü ve koordinasyonu, dikkat ve bilinci, duygu ve heyecanı, düşünceyi bozan sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması.

2. Sürücü oluru geçici olarak verilemeyecek psikiyatrik rahatsızlık ya da durumlar:
Bu yönergede önce işlem tanımlanmış, hastalıklar ya da hastalık olmasa bile bazı ruhsal durumların kavramsal olarak tanımlanması yolu seçilmiştir. Bütün hastalık ya da ruhsal durumların sıralanması olanaksız olduğundan örnekler olarak yer alacaktır

 1. Psikotik bozukluk: Akut alevlenme dönemlerinde sürücü belgesi alınır, patolojinin düzelmesi ya da tedaviye yanıtın oluşması için tıbben makul bir süre (en az 3 ay) sonra yeniden muayene koşulu konur. Bu sürenin sonunda durumu sürücü olmaya uygunsa 6 ayda bir kontrol koşulu ile sürücü belgesinin geri verilmesi önerilebilir. Şizofreninin tedavi yanıtı düşüklüğü ve kronikleşme eğilimi göstermesi ya da kullanılan ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi durumlarda kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir. 
 1. İkiuçlu mani, ikiuçlu depresyon, major depresyon durumlarında da hastanın durumuna göre akut dönemlerde sürücü belgesi alınır. Subakut ve remisyon durumlarında sürücü belgesi kontrol muayeneleri koşuluyla geri verilir. Kontrol muayenelerinin süre ve aralıklarının raporda belirtilmesi gerekir. 
 1. Yaygın anksiyete, panik, fobi vb. bozukluklarda hastalığın şiddeti, yeti yitimi, kullanılan ilaçların özelliğine göre sürücü belgesi alınmayabilir ya da belirlenen süre kadar sürücü belgesi alınır. 
 1. Yaygın gelişimsel bozukluklarda hastalığın şiddeti, gidişatı, yeti yitimi, kullanılan ilaçların özelliklerine göre belirlenen süre kadar sürücü belgesi alınır. Otizm gibi tedavi yanıtı düşük ve kronikleşme eğilim göstermesi gibi durumlarda kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir. 
 1. Dürtü denetimi bozukluğu: Parlayıcı dürtü bozukluğu, sınır kişilik (dürtüsellik yüksekse), antisosyal kişilik (dürtüsellik yüksekse) bozukluklarında kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir. 
 1. Dikkat eksikliği olan ya da dikkati, uyanıklığı azaltan bir ilacı kullananlarda etkilenme süresince belgenin alınması kararı verilebilir.Bu dönemde kişinin araç kullanmaması gerektiği bildirilmeli. Ayrıca kişiden bu dönemlerde araç kullanmayacağını taahhüt ettiğini belirten imzalı bir belge alınmalı. 
 1. Epilepsi, uyku apnesi, narkolepsi gibi nöbetler halinde gelen, bilinci bozan bir hastalığı olan hastalarda hastalığın şiddeti, gidişatı, yeti yitimi, kullanılan ilaçların özelliklerine göre belirlenen süre kadar sürücü belgesi alınır. Tedavi yanıtı düşük ve kronikleşme eğilim göstermesi ya da kullanılan ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi durumlarda kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir. 
 1. Koordinasyon bozukluğuna yol açan beyin hastalıklar (Parkinson vb. nörolojik ya da psikiyatrik hastalığı) ya da koordinasyon bozukluğuna yol açan bir ilaç kullanan (Tipik antipsikotik vb). hastalarda hastalığın şiddeti, gidişatı, yeti yitimi, kullanılan ilaçların özelliklerine göre belirlenen süre kadar sürücü belgesi alınır. Tedavi yanıtı düşük ve kronikleşme eğilimi göstermesi gibi ya da kullanılan ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı durumlarda kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir. 
 1. Alkol-madde kötüye kullanımı ya da bağımlılığı olan hastalarda remisyon ölçütleri karşılanana kadar (en az 6 ay) sürücü belgesi alınır. Remisyon sonrası hastalığın gidişatı, yeti yitimi, kullanılan ilaçların özelliklerine göre kontrol süresi belirlenir. Tedavi yanıtı düşük ve kronikleşme eğilim göstermesi ya da kullanılan ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi durumlarda kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir.  

      Sürücü Ehliyeti ve Psikiyatik Muayene Görev Grubu 
      
      Mehmet YUMRU (Görev grubu koordinatörü)
      Burcu Rahşan ERİM
      Emine Müjgan ÖZEN
      Mustafa SERCAN