Tüzük 2014

psikiyatri.org.tr /

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

Derneğin Adı, Merkezi ve Şube Açılması

Madde 1 - Derneğin adı (Bakanlar Kurulu'nun 15. 04. 1999 tarih ve 99/12774 sayılı kararı ile) "Türkiye Psikiyatri Derneği" dir. Merkezi Ankara'dadır. Türkiye'nin illerinde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerinde şubeler açabilir. Şubelerin açılmasına Merkez Genel Kurulu karar verir.

Derneğin Amacı
Madde 2 - Derneğin Amacı:

a)  Türkiye genelinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı hekimlerin mesleki gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek için psikiyatri uzmanlarının birliğini sağlamak.

b)  Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Türk Tabipleri Birliği benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı ruh sağlığı alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve / veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

c)  Ruh hekimleri arasındaki ve/veya ruh hekimi-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta ve hekim hakları ile ilgili etik kurallarını belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için Türk Tabipleri Birliği nezdinde girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde psikiyatri alanında hasta haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.

d)  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminin standartlarını saptamak; uzmanlık eğitiminin bu standartlara uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.

e)  Tıp öğrencilerine, psikiyatri asistanlarına ve başka tıp dallarından gönderilen asistanlara verilen psikiyatri eğitim standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek.

f)  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri'nde, Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Mülkiyete Ait Hastanelerde ve / veya serbest çalışan ruh hekimlerinin uzman olduktan sonraki sürekli eğitimlerinin koşullarını, standartlarını ve kurallarını belirlemek, eğitim programları düzenlemek, uygulanmasını izlemek.

g)  Ülke genelinde ruh sağlığının korunması, ruh hastalarının sağaltım ve bakımının sağlanması, ruh sağlığı çalışmalarının yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

h)  Toplumu ruh sağlığı ve ruh hekimliği konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak.

i)  Psikiyatri alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.

j)  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı hekimlerin çalışma koşulları, sağlık, sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili çalışmalar yapmak. Bu konularda ilgili kurumlara öneri ve uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek.

k)  İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla Merkez Eşgüdüm Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan birlik, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak veya platform oluşturmak.

Derneğin Çalışmaları
Madde 3 - Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a)  Sağlık Bakanlığı ve / veya Türk Tabipleri Birliği nezdinde derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.

b)  Psikiyatri alanındaki etik kuralların, eğitim hastaneleri ve tıp fakültelerindeki psikiyatri öğretim programının, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitimin standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

c)  Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve / veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

d)  Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek. Eğitim çalışmaları yapmak.

e)  Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, film, internet sayfası ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak.

f)  Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurmak, kurulacak vakıflara kurucu üye olmak, bağışta bulunmak

g)  Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek.

h)  Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser vb. düzenlemek.

i)  Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.


Uluslararası Derneklere Üyelik ve yurt dışından yardım alınması

Madde 4 –

a)  Dernek tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası çalışmalarda veya işbirliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir.

b)  Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve konuyla ilgili yönetmelik koşullarını yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdi yardımların banka yoluyla alınması zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK
Derneğe Üyelik

Madde 5 - Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır:

I - Asıl üyelik:
Derneğe yalnızca;

a)  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) ya da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Psikiyatrisi) Uzmanı olanlar,

b)  Ruh ve Sinir Hastalıkları (Nöropsikiyatri) Uzmanı olup, Ruh Sağlığı (Psikiyatri) alanında çalışanlar, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ya da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tıp dallarında uzmanlık eğitimi görmekte olanlar (Asistanlar), asıl üye olabilirler.

II- Onursal Üyelik:

a)  Uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve / veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.

b)  Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üyelik Koşulları

Madde 6- Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I - Asıl Üyelik

a)  Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve kendilerinin derneğe üye alınmasını öneren iki üyeye imzalattıktan sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ödentilerini ödeyerek, bulundukları yerdeki Şube Yönetim Kurulu'na başvururlar.

b)  Şube başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik  başvurusu, şube yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

c)  Merkezde bütün üyeler için kayıtlı oldukları şubelere göre bir üye kütüğü tutulur. Yeni üyeler Şube Yönetim Kurulu'nca, 4 ayda bir dernek merkezine bildirilir.

d)  Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin üyeliği, başvurusu üzerine veya resen yeni oturduğu il ya da bölgedeki şubeye devredilir.düşmeden yeni oturduğu il ya da bölgedeki şubeye devredilir.

e)  Türkiye dışında oturup da üyelik koşullarını yerine getiren kişiler üyelik başvurusunu Merkez Yönetim Kurulu’na yaparlar.

     Merkez Yönetim Kurulu başvuruyu uygun gördüğü şubeye aktarır. Üyelik başvurusu bu şube tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

II- Onursal Üyelik

Onursal Üyelik, Merkez Genel Kurulu üyelerinin 1/5'inin ya da Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Merkez Genel Kurulu kararıyla kesinleşir.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 7 –Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

I- Üyelikten çıkma: Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye, bağlı olduğu şube yönetim kuruluna bir dilekçe ile başvurur ya da dilekçesini taahhütlü posta ile şube adresine gönderir.
II- Üyeliğin kendiliğinden düşmesi: Üyelik koşullarının ortadan kalkması nedeniyle, asistanken üye olup da uzmanlığa yükselme dışı nedenlerle asistanlıktan ayrılanların üyeliği düşürülür. Bu durumda olan üyelerin kendi başvuruları ya da durumları öğrenildiğinde ve asistan oldukları kurumlarından alınacak resmi bir yazıyla gerçekliği saptandığında üyeliğinin düşürülme işlemi kayıtlı olduğu şube yönetim kurulu tarafından resen yapılır ve yapılan işlem Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu şekilde üyeliği düşürülenlerde, soruşturma kuralları uygulanmaz ve Merkez Genel Kurul kararı koşulu aranmaz.
III-Üyelikten çıkarılma

Üyelikten çıkarılma koşulları:

a)  Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği Merkez Onur Kurulu’nca ya da ilgili Yönetim Kurulunca tespit edilen üyeler bağlı oldukları  Şube ya da Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

b)  Üyelikten çıkarılma ile ilgili son kararı Genel Kurul verir.

c)  Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

Üyelik hakları

Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

{C}a)     {C}Dernek üyeleri arasında hiçbir nedenle fark gözetilemez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

{C}b)     {C}Her üyenin derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma hakkı vardır.

{C}c)     {C}Onursal üyeler dışında her üyenin şube ve merkez genel kurullarında bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

{C}d)     {C}Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.

{C}e)     {C}Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Üyelik Yükümlülükleri
Madde 9- Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

a)  Her kişi üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.  

b)  Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

c) Üyelik giriş ödentisi 30 (otuz) Türk   Lirası, yıllık üyelik ödentisi 50 (elli) TL dir.

d) Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

e) Ödentiler Şube Yönetim Kurulu'nca toplanır. Şubeler topladıkları ödentilerin belirli bir oranını Merkez Yönetim Kurulu'na göndermekle yükümlüdürler. Merkez Yönetim Kurulu'na gönderilecek üyelik ödentileri oranı Merkez Genel Kurulu'nca belirlenir. Ancak bu oran toplanan ödentilerin üçte birini geçemez.

 f) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

Derneğin Kurucu Üyeleri
Madde 10- Psikiyatri Derneği'nin kurucu üyeleri ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler arasından seçilmiş aşağıda kimlik bilgileri yazılı ilk yedi kişi ilk Merkez Genel Kurulu'na kadar Geçici Merkez Yönetim Kurulu Üyeleridir.

Adı Soyadı

Doğum Tarihi ve Yeri

Meslek

Uyruk

Adresi

Mustafa Orhan Öztürk

1925 Tarsus

Doktor

TC

Büklüm Sok 89/3 Kavaklıdere Ankara

Cenk Tek

1966 Niğde

Doktor

TC

6. Cad 35/2 Bahçelievler Ankara

Mehmet Sezai Berber

1961 Acıpayam

Doktor

TC

Merkez Sitesi E Blok12 Karakusunlar Ankara

Emine Nalan İşcan

1965 Ankara

Doktor

TC

Turgutlu Sok. 13/17 Gaziosmanpaşa Ankara

Mehmet Raşit Tükel

1959 Nazilli

Doktor

TC

Atiye Sok. 4/5 Teşvikiye İstanbul

Mustafa Sercan

1956 Gaziantep

Doktor

TC

Çakırağa Mah. Cerrahpaşa Cad. B Blok 7/10 Aksaray İstanbul

Mustafa Levent Küey

1957 Bornova

Doktor

TC

1442 Sok. 35/12 Alsancak İzmir

Ercan Abay

1955 Eyüp

Doktor

TC

Tıp Fak. Lojmanları C Blok D8 Edirne

Mehmet Yücel Ağargün

1965 Kahramanmaraş

Doktor

TC

Yüzüncüyıl Ünv. Lojmanları Van

Asena Akdemir

1964 Gaziantep

Doktor

TC

Kuzgun Sok. 24/18 A. Ayrancı Ankara

Ahmet Tamer Aker

1966 Konya

Doktor

TC

Alidede Mah Dışbank Sitesi E9 Koşuyolu İstanbul

Gökay Aksaray

1962 Malatya

Doktor

TC

Dumlupınar Cad. Oluşum Sitesi 4B Blok No5 Göztepe Eskişehir

Nejat Akyol

1951 Alucra

Doktor

TC

Salihbey Cad. Alpaslan Geçidi 6/2 Samsun

Fikret Aldanmaz

1963 Adana

Doktor

TC

100. yıl Bulv. 33/15 Adana

Ahmet Giray Arıhan

1965 Ankara

Doktor

TC

Nisan Sok. 8/6 Dikmen Ankara

Zehra Arıkan

1954 Bor

Doktor

TC

Dostlar Sitesi A Blok No 45 Balgat Ankara

Meryem Arıkazan

1965 Kazımkarabekir

Doktor

TC

Barutsan A.Ş. Lojmanları Elmadağ Ankara

Mustafa Kemal Aktan

1926 Tarsus

Doktor

TC

P.K. 79 Konya

Ayşenur Aslan

1968 Özalp

Doktor

TC

157 sok. 22/3 Buca İzmir

Selçuk Aslan

1969 Arpaçay

Doktor

TC

Kırağı Sok. 5/9 Maltepe Ankara

Rüstem Aşkın

1961 Fatsa

Doktor

TC

Melikşah Mah. Hocafakı Cad. Meltem Sitesi ABlok7 Konya

Hakan Atalay

1964 Yeşilöz

Doktor

TC

İstanbulevleri Koza 20/29 Bahçelievler İstanbul

Levent Atik

1961 Adana

Doktor

TC

Çiftlik Cad. 51/1 Beştepe Ankara

Mustafa Ay

1965 Gaziantep

Doktor

TC

Fırat Ünv. Tıp Fak Psikiyatri Bl. Elazığ

Ömer Aydemir

1964 Karşıyaka

Doktor

TC

1704 Sok. 17/7 Karşıyaka İzmir

Kemalettin Aydınalp

1930 Uşak

Doktor

TC

Çay Yolu Mah. BeysuKent Tunca Sok No14 Ankara

İbrahim Balcıoğlu

1952 Bulancak

Doktor

TC

P.K. 27 Cerrahpaşa İstanbul

Ramiz Banoğlu

1933 Arhavi

Doktor

TC

Ünv. Loj. 4. Blok No18 Erzurum

Mehdiye Işın Baral

1966 Eskişehir

Doktor

TC

Ataköy 7-8-9-10. Kısım B 14 Blok D 12 Bakırköy İstanbul

Göksel Bayam

1962 Balıkesir

Doktor

TC

68. Sok 38/2 Emek Ankara

Mehmet Bekaroğlu

1954 Fındıklı

Doktor

TC

KTÜ lojmanları 27/4 Trabzon

Engin Emrem Beştepe

1967 Ankara

Doktor

TC

Refik Belendir Sok. 4/6 A Ayrancı Ankara

Verda Bitlis

1965 İstanbul

Doktor

TC

Çevre Sok. 52/31 Çankaya Ankara

Rıza Cumhur Boratav

1961 Bandırma

Doktor

TC

Güleryüz Sok. 26/2 Ayrancı Ankara

Rahmi Cihan

1958 Kozaklı

Doktor

TC

Samur Sok. 32/9 Kurtuluş Ankara

Haydar Çağlayan

1949 Develi

Doktor

TC

Meşrutiyet Cad. 23/5 Kızılay Ankara

Recep Çalık

1954 Eynesil

Doktor

TC

Mimarlar Sok. 20/15 Etlik Ankara

İsmail Çifter

1928 Kütahya

Doktor

TC

Sümer Sok. 38/14 Kızılay Ankara

Feride Figen Çulha

1966 Elazığ

Doktor

TC

DSİ 9.Böl. Müd. Lojmanları 1/3 Elazığ

Başaran Demir

1967 Ereğli

Doktor

TC

Örnek Mah. 7. sok. 18/2 Altındağ Ankara

Engin Demiriz

1952 Ankara

Doktor

TC

Hocaalizade Cad. 12/4 Setbaşı Bursa

Hilmiye Nesrin Dilbaz

1958 Sinop

Doktor

TC

Birlik Mah. 1.sok 50/5 Ankara

Volkan Dilber

1961 Perşembe

Doktor

TC

Yenikent Boğaziçi Koop. 12/3 Söke Aydın

Orhan Doğan

1958 Balama

Doktor

TC

Yenişehir Mah. Cumhuriyet Ünv. Loj. A Blok 1B Sivas

Sultan Doğan

1965 Elbistan

Doktor

TC

5.Sok. A_75 Blok 9/1 Subayevleri Yücetepe Ankara

Yıldırım Beyatlı Doğan

1950 Serik

Doktor

TC

Yenifoça Sok 7/12 B.Esat Ankara

İnci Doğaner

1960 Karşıyaka

Doktor

TC

1705 sok. 27/1 Bahçelievler İzmir

Ayhan Eğrilmez

1960 Kınık

Doktor

TC

1358 Sok 7/17 Alsancak İzmir

Hayriye Elbi

1956 Bursa

Doktor

TC

275/1 Sok . No 8/22 D13 Bornova İzmir

Mine Erdener

1961 Aydın

Doktor

TC

2. Kısım Yasemin Apt. D2 Ataköy İstanbul

Pelin Eriştiren

1969 Malatya

Doktor

TC

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi Bn Dr. Loj. Bakırköy İstanbul

M. Mehmet Eryılmaz

1965 Afyon

Doktor

TC

Antalya Ünv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD Yeni Tıp Antalya

Yunus Emre Evlice

1950 Adana

Doktor

TC

Kurtuluş Mah. 298 Sok. 4/15 Adana

Hüray Fidaner

1952 Gelibolu

Doktor

TC

Mithatpaşa Cad. 259/10 Balçova İzmir

Hatice Kübra Genez

1959 Elmalı

Doktor

TC

Finike Devlet Hastanesi Psikiyatri Kl. Finike

Pakize Geyran

1959 Trabzon

Doktor

TC

Ethemefendi Cad. Fırın Sok. 15/6 Erenköy İstanbul

Şeyda Gök

1966 Adana

Doktor

TC

Çobanyıldızı Sok. 29/24 Erenköy İstanbul

Rukiye Peykan Gökalp

1958 İstanbul

Doktor

TC

Gürbüztürk Sok. 42/9 Kadıköy İstanbul

Mustafa Kemal Göksan

1960 Isparta

Doktor

TC

Karanfil Sok.12/11 Kızılay Ankara

Ali Saffet Gönül

1970 Erzincan

Doktor

TC

Sıvas Cad. 173/17 Kocasinan Kayseri

Ali Rıza Gülbahar

1949 Vakfıkebir

Doktor

TC

Nişantaş Mah. Rauf Denktaş Cad. Kabataş Sit. 3/15 Selçuklu Konya

Şeref A. Gülseren

1959 Muş

Doktor

TC

372. sok 5/2 Bahçelievler İzmir

Zehra Melike Güney

1942 Ankara

Doktor

TC

Dedekorkut Sok. 14/8 Çankaya Ankara

Hatice Güz

1966 Samsun

Doktor

TC

Başçavuş Sok. 48/15 K.Esat Ankara

Hasan Herken

1970 Tavas

Doktor

TC

Şekermurat Mah. Sözmen Sok. 1/5 Selçuklu Konya

Erdal Işık

1948 Kütahya

Doktor

TC

Mithatpaşa Cad. 57/14 Yenişehir Ankara

Mehmet İbiş

1968 Ceylan

Doktor

TC

Etyemeztekke Sok.25/2 Kocamustafapaşa İstanbul

Şevket İlkin İçelli

1940 İzmir

Doktor

TC

Cumhuriyet Bulv. !75/4 Alsancak İzmir

Cem İncesu

1963 Malatya

Doktor

TC

Emeklisubay evleri 42. Blok D5 Yıldızposta cad Esentepe İstanbul

Serhat İpekçi

1968 Ankara

Doktor

TC

Güvenlik Mah. 265 Sok. 5/8 Antalya

Cüneyt İşcan

1966 Ankara

Doktor

TC

Turgutlu Sok. Mesa Güneş Sitesi 13/17 GOP Ankara

Mutluhan İzmir

1961 Elazığ

Doktor

TC

Gölgeli Sok 15/7 100.yıl Mah. Ankara

Hayrettin Kara

1963 Örenşehir

Doktor

TC

Yüzüncüyıl Ünv. Misafirhanesi Van

Cafer Karabulut

1962 Elazığ

Doktor

TC

Yenimahalle Geçer Sok. 33/A Elazığ

Figen Karadağ

1960 İzmir

Doktor

TC

Şemsettin Günaltay Cad. 111/12 Kazasker İstanbul

Doğan Karan

1922 Balıkesir

Doktor

TC

2033 Sok. 23/22 Atakent Karşıyaka İzmir

Engin Karaşin

1963 İstanbul

Doktor

TC

Fatih Mah. Esentepe sitesi E Blok D2 Edirne

Uğur Emre Kapkın

1946 İzmir

Doktor

TC

1377 sok 7/10 Alsancak İzmir

İncila Kaplan

1959 Kahramanmaraş

Doktor

TC

32.sok 9/14 Bahçelievler Ankara

Mahmut Katı

1955 Aksaray

Doktor

TC

Ziraat Fak. Lojmanları G Blok2 Şanlıurfa

Burhanettin Kaya

1965 Muş

Doktor

TC

Yenişehir Mah. Mengücek Apt. B Blok 14 Sıvas

Nihat Kaya

1960 Güle

Doktor

TC

Etyemez Tekke Sok. 3/8 Kocamustafapaşa İstanbul

Nusret Kaya

1943 Antalya

Doktor

TC

Kalamış Fener Cad. 96/19 Fenerbahçe İstanbul

Vehbi Keser

1963 Antakya

Doktor

TC

Emekli Subay Evl. 24/2 Şişli Esentepe İstanbu

Emine Zinnur Kılıç

1959 Ankara

Doktor

TC

Büyükelçi Sok. 5/11 K.Esat Ankara

Cengiz Kılıç

1960 Kaldırım

Doktor

TC

Büyükelçi Sok. 5/11 Küçükesat Ankara

İsmet Kırpınar

1954 Horasan

Doktor

TC

Atatürk Mah. A. Ünv. Lojmanları 16. Blok No:7 Erzurum

Neşe Kocabaşoğlu

1960 İstanbul

Doktor

TC

Türkbostan (2 sokak) Boğaziçi Sitesi 13/A Blok D6 Yeniköy İstanbul

Atıf Koç

1962 Mersin

Doktor

TC

Rıza Paşa sok. ¾ Palmiye apt. Üsküdar İstanbul

Nesrin Koçal

1965 Yalova

Doktor

TC

5. Sok 32/9 Bahçelievler Ankara

Yüksel Koten

1966 Siverek

Doktor

TC

Örenkent F1 Şükrüpaşa Mah. Edirne

Özcan Köknel

1928 İstanbul

Doktor

TC

Valikonağı Cad. 147/16 Nişantaşı İstanbul

Zekeriya Kökrek

1963 Kayseri

Doktor

TC

Fatih Belediye Sit. B1/20 Silivrikapı İstanbul

Gülseven Köksal

1968 Ordu

Doktor

TC

Binevler 1. Kısım D6/8 Edirne

Hakan Kumbasar

1956 Ardahan

Doktor

TC

Esat cad. 36/11 K.Esat Ankara

Aslı Kuruoğlu

1966 Urfa

Doktor

TC

4. Cad. 91/3 Bahçelievler Ankara

Savaş Kültür

1940 Aydın

Doktor

TC

1391 Sok. No:1/5 D3 Alsancak İzmir

Fatma Sibel Mercan

1967 Ankara

Doktor

TC

Necatibey Cad. 104/3 Kızılay Ankara

Ahmet Levent Mete

1958 İzmir

Doktor

TC

218. sok 2/12 Bornova İzmir

Esat Timuçin Oral

1960 Kırşehir

Doktor

TC

İncirli Cad. 65/1 Bakırköy İstanbul

Ahsen Orhon

1930 Tekirdağ

Doktor

TC

Uğur Mumcu Cad. 79/1 B.Esat Ankara

Ece Orhon

1949 Ankara

Doktor

TC

Uğur Mumcu Cad. 79/1 B.Esat Ankara

Külteğin Ögel

1964 Ankara

Doktor

TC

K.Tepe Mah.Pelinli sok.No 8/30 Bakırköy İstanbul

Bedriye Öncü

1969 Karabük

Doktor

TC

İvedik Cad. 147/B8 Demetevler Ankara

Mehmet Emin Önder

1955 Keçiborlu

Doktor

TC

Güvenlik Sok. 23/15 Kavaklıdere Ankara

Mehmet Turan Örnek

1928 İzmir

Doktor

TC

Talatpaşa Bulv. 25/14 Alsancak İzmir

Sibel Örsel

1964 Adana

Doktor

TC

Bağlar Sok. 17/4 Abidinpaşa Ankara

Elvan Özalp

1970 Ankara

Doktor

TC

Şairnazım Sok. 1/11 Y.Ayrancı Ankara

Mehmet Haluk Özbay

1946 Şanlıurfa

Doktor

TC

Adakale Sok. 22/16 Yenişehir Ankara

Erhan Özcan

1964 Afyon

Doktor

TC

Pamir Cad. Mehmet Bileydi Apt. Bahçelievler D5 Antalya

Ramazan Özcankaya

1964 Eğridir

Doktor

TC

Hastane Cad. Çelebiler sok. No:27 Isparta

Aykut Özden

1965 Ankara

Doktor

TC

Büklüm Sok. 96/13 Kavaklıdere Ankara

Salih Yaşar Özden

1947 Çorum

Doktor

TC

Hür Sok. No:1 /3 Bakırköy İstanbul

Nurper Özen

1966 Ankara

Doktor

TC

Sağlık Sok. 36/17 Yenişehir Ankara

Ali Rıza Özen

1970 Çaykara

Doktor

TC

Güzeliş Sok. 23/4 Abidinpaşa Ankara

Mine Özgüroğlu

1962 Larnaka

Doktor

KKTC

Göknar Sok. 42/7 Teşvikiye İstanbul

Halise Özgüven

1968 Ankara

Doktor

TC

Erdiren Sok. 5/8 Demirlibahçe Ankara

Sedat Özkan

1954 Taşkent

Doktor

TC

İstanbulevleri Çayır Sok HERBA B Blok D8 Bahçelievler İstanbul

Abdullah Vakıf Özkul

1935 Ağın

Doktor

TC

Ahmet Mithat Efendi Sok. 36/7 Ankara

Nurgül Özpoyraz

1960 Zonguldak

Doktor

TC

Toros Mah. 1894 Sok. Ada Sahil sit. B Blok D37 Seyhan Adana

Özgür Polvan

1936 İstanbul

Doktor

TC

Feneryolu Fenerliahmet Sok. 34/12 Kadıköy İstanbul

Selahattin Murat Rezaki

1963 Adana

Doktor

TC

Noktalı Sok. 22/6 Gaziosmanpaşa Ankara

Afşin Sağduyu

1965 Gemlik

Doktor

TC

Ulus Cad. 2599 sok 1/3 Çamlık Denizli

Selim Sağnak

1968 Sivrice

Doktor

TC

Foça sok. 33/1 Tepebaşı Keçiören Ankara

Fevzi Samuk

1936 Trabzon

Doktor

TC

Eskialipaşa Cad. 24/5 Fatih İstanbul

Cüneyt Sarılgan

1961 Eskişehir

Doktor

TC

Sıraselviler Cad. 111/8 Şişli İstanbul

Yusuf Savaşır

1932 İstanbul

Doktor

TC

Hoşdere Cad. 218/1 Çankaya Ankara

Bayram Mert Savrun

1961 Gelibolu

Doktor

TC

Darüşşafaka Cad. 72/3 Fatih İstanbul

Mehmet Bilgin Saydam

1957 Adapazarı

Doktor

TC

Ereğli Mah. Börekçiveli Sok. 26/4 Şehremini İstanbul

Talat Serbest

1947 Şumen

Doktor

TC

Yozgat Devlet Hastanesi Psikiyatri Kl. Yozgat

Levent Sevinçok

1962 İskenderun

Doktor

TC

Atatürk Sitesi 11/16 ORAN Ankara

Seher Sofuoğlu

1954 İstanbul

Doktor

TC

Fuzuli Cad. 73/8 Kayseri

Arif Haldun Soygür

1960 Samsun

Doktor

TC

Bilkent1 Konutları E1 Blok D16 Bilkent Ankara

Mehmet Zihni Sungur

1957 Adana

Doktor

TC

Yüksel Sitesi A Blok 17 Balgat Ankara

Doğan Şahin

1960 Arapkir

Doktor

TC

Bican Bağcıoğlu Cad. 105/19 Topkapı İstanbul

Kemal Şahin

1946 Silifke

Doktor

TC

60. Sok. 144/24 Emek Ankara

Vedat Şar

1955 İstanbul

Doktor

TC

Sıraselviler Cad. 185-7/13 Cihangir Beyoğlu İstanbul

H. Coşkun Şarman

1931 Ödemiş

Doktor

TC

Yüksel Sitesi A Blok 32 Balgat Ankara

Tulga Tolun Şatır

1966 İzmir

Doktor

TC

Söğütlüçeşme Mah. Oyak Sit. 2 K 7/B D.3 Sefaköy İst.

Şahnur Şener

1947 Kahramanmaraş

Doktor

TC

Yılmaz Çolpan Sok. 16/2 ORAN Sitesi Ankara

Selahattin Şenol

1959 Adana

Doktor

TC

İlkadım Mah. Dikmen Cad. 123/23 Ankara

Aytül Nurseven Şimşek

1960 Erzurum

Doktor

TC

Alpaslan Mah. Emrah Cad. Halıcılar Sitesi A Blok 7/34 Kayseri

Lütfiye Defne Tamar

1964 Ankara

Doktor

TC

Asım Us sok. 17/21 Kızıltoprak İstanbul

Mehmet Demir Tan

1931 Kadıköy

Doktor

TC

Ahmet Mithat Efendi Sok. 24/4 Çankaya Ankara

Bilgen Taneli

1935 İzmir

Doktor

TC

İhsaniye Mah. M.Çelik Sitesi B Blok 4 Bursa

Özden Terbaş

1966 Simav

Doktor

TC

Kartaltepe Mah. Ömür sok. 6/1 Bakırköy İstanbul

Ahmet Ertan Tezcan

1957 Ankara

Doktor

TC

Fırat Üniversitesi Misafirhanesi Elazığ

Levent Tokuçoğlu

1964 Elbistan

Doktor

TC

1872. Sok. ¼ Karşıyaka İzmir

Cengiz Tuğlu

1965 İstanbul

Doktor

TC

Öztürk Sitesi A Blok 5 Kutlutaş Edirne

Zeliha Tunca

1948 Ankara

Doktor

TC

1855/6 sok. 2/5 Fahrettin Altay İzmir

M. Hakan Türkçapar

1966 Kahramanmaraş

Doktor

TC

Meneviş Sok. 83/15 A.Ayrancı Ankara

Diclenur Berna Uluğ

1959 Ankara

Doktor

TC

Konutkent1 D11/1 Ankara

Naile Aylin Uluşahin

1959 Ankara

Doktor

TC

Kader Sok. 8/1 Gaziosmanpaşa Ankara

Muhammet Niyazi Uygur

1946 Kahramanmaraş

Doktor

TC

Bingül Sok. 2/2 Bakırköy İstanbul

Güliz Üçok

1963 Fakılar

Doktor

TC

Ataköy 9. Kısım B9/56 İstanbul

Vehbi Alp Üçok

1962 İstanbul

Doktor

TC

Ataköy 9. Kısım B9/56 İstanbul

Ayşe Işıl Ünal

1963 Ankara

Doktor

TC

Alidede sok. 22/9 A.Ayrancı Ankara

Mehmet Ünal

1943 Gülnar

Doktor

TC

Reşatbey Mah. Cumhuriyet Cad. 58B/15 Seyhan Adana

Süheyla Ünal

1960 Kırbaşı

Doktor

TC

Gaziantep Ünv. Lojmanları D Blok 41 Gaziantep

Arif Verimli

1954 Antalya

Doktor

TC

Asiller Sok. 21/6 Bakırköy İstanbul

Ruhi Yavuz

1952 Perçenç

Doktor

TC

Mescitli Sok. 3/9 Sahrayıcedit Kadıköy İstanbul

Ayla Yazıcı

1965 Artvin

Doktor

TC

Karacaoğlan Sok. 21/5 Kartaltepe Bakırköy İstanbul

Nesrin Yetkin

1954 İstanbul

Doktor

TC

Sokullu Sok. 12/3 Bahariye İstanbul

Reşat Sabri Yurdakul

1960 Ankara

Doktor

TC

Ruh Sağlığı ve Hast. Hastanesi Loj.manı Kurttepe Adana

Alev Yücel

1967 Vize

Doktor

TC

Naci Çakır Mah. 8 Sok. 25/2 Dikmen Ankara

Nevzat Yüksel

1954 Arapkir

Doktor

TC

Name Sok. 11/6 Dikmen Ankara

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR
Derneğin Organları

Madde 11 - Derneğin zorunlu organları, Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kuruludur.  Bu zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları diğer organlara devredilemez.  Derneğin organları şunlardır:

I- Merkez Organları:

a)  Merkez Genel Kurulu

b)  Merkez Yönetim Kurulu

c)  Merkez Denetleme Kurulu

d)  Merkez Onur Kurulu

e)  Merkez Eşgüdüm Kurulu

f)   Psikiyatri Yeterlik Kurulu

g)  Psikiyatri Eğitim ve Toplantılar Eşgüdüm Kurulu

h)  Asistan Hekimlik Komitesi

II- Şube Organları:

a)  Şube Genel Kurulu

b)  Şube Yönetim Kurulu

c)  Şube Denetleme Kurulu

Merkez Genel Kurulu:
Madde 12- Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a)  Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Onur Kurulu asıl üyeleri ve Merkez Yönetim Kurulu eski Genel Başkanları

b)  Üye sayısı 20'ye kadar olan şubelerden iki, üye sayısı 20'den fazla olan şubelerden üye sayısının 10'a bölünmesi ile elde edilen ondalıklı sayının bir üst sayıya tamamlanması ile ortaya çıkan sayıda delege olmak üzere Şube Genel Kurullarınca seçilmiş delegeler. Üye/delege oranı gerek duyulduğunda Merkez Genel Kurulu'nca değiştirilebilir.

Merkez Genel Kurulu Olağan Toplantısı
Madde 13-

a)  Olağan Merkez Genel Kurulu, iki yılda bir  seçimli olmak üzere her yıl Nisan ayında Merkez Yönetim Kurulu'nca toplantıya çağrılır.

b)  Merkez Genel Kurulu'nun olağan toplantılarının gündemi Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanır. Ayrıca Merkez Genel Kurul üyeleri'nin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Merkez Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı
Madde 14-

a)  Merkez Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Merkez Yönetim Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Merkez Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

b)  Bu hallerde toplantı gündemini toplantı isteğinde bulunan organ belirler.

c)  Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya çağıran organ, çağrı istemini ve toplantı gündemini Merkez Yönetim Kurulu'na bildirir. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu'nu kurallarına uygun olarak olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

d)  Olağanüstü Genel Kurul'da, Genel Kurulu'nu tamamlamış şubelerin yeni seçilmiş delegeleri, Genel Kurulu'nu tamamlamamış şubelerinse son Genel Kurulu'nda seçilmiş delegeleri yer alır.

e)  Merkez Genel Kurulu olağanüstü toplantısında da olağan Merkez Genel Kurulu gündem kuralları geçerlidir.

Merkez Genel Kurulu'nun Toplantıya Çağrılması
Madde 15-

a)  Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nca günü, saati, yeri ve gündemi on beş gün önceden belirtilmek koşuluyla tüm Merkez Genel Kurulu üyelerine yazıyla bildirilerek toplantıya çağrılır.

b) Olağan veya olağanüstü Merkez Genel Kurullarının yapılacağı il Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernek merkezi dışında bir ilde yapılmasına karar verildiğinde derneğin düzenlediği bilimsel toplantılarla birlikte yapılması gözetilir. 

c) Merkez Genel Kurulu üyeleri, dernek merkez organı üyelerinin ve şube genel kurulları tutanaklarında seçilmiş oldukları bildirilen şube delegelerinin adlarının yazılı olduğu listede adlarının karşısını imzalayarak genel kurula katılır.

d)  Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında Madde 12'de belirtilen üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanamadığı durumlarda Merkez Genel Kurulu günü, saati, yeri belirtilmek suretiyle aynı gündemle yeniden toplanır.

e)  Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

f) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle ertelenemez.

g) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar

Madde 16- Merkez Genel Kurulu üyelerinin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Merkez Genel Kurulu üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Ancak bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Merkez Genel Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 17-

a)  Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman'dan oluşan Merkez Genel Kurulu Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.

b)  Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu ve Merkez Onur Kurulu üyelerini seçmek, gerekli gördüğünde haklı nedenlerle olmak koşuluyla görevden almak.

c)  Merkez bütçe ve kesin hesaplarını, bunlara ilişkin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Merkez Yönetim Kurulu'nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.

d)  Merkez Yönetim Kurulu'nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

e)  Dernek merkezine ya da şubelerine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için Merkez Yönetim Kurulu'na yetki vermek.

f)  Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak.

g)  Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurul'a katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir

h)  Derneğin ya da şubelerin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.

i)  Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek.

j)  Merkez ya da Şube Yönetim Kurulu'nca haklarında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelerin durumunu görüşüp kararlaştırmak.

k)  Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak.

l) Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek.

m) Kendiliğinden ya da başvuru üzerine şubelerin açılmasını görüşüp karara bağlamak.

Merkez Genel Kurul Kararları

Madde 18-

a) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

b) Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

c) Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Merkez Yönetim Kurulu
Madde 19-
Merkez Yönetim Kurulu'nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

a)  Merkez Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulu'nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 7 kişi asil, ikinci 7 kişi yedek olarak belirlenir.

b)  Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkanlık, Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Saymanlık, Örgütlenme Sekreterliği, Eğitim Sekreterliği ve Asistan Hekimlik Sekreterliği görevlerini paylaşırlar.

c)  Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Merkez Yönetim Kurulu'nca sonraki ilk toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeni katılan üyelerle birlikte yeniden görev bölümü yapılır.

d)  Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Merkez Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılırlar.

e)  Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.

f) Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 20 -
Merkez Yönetim Kurulu derneğin yönetim, temsil ve uygulama organıdır. Görevlerini yasa, yönetmelik ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.  . Görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Derneği temsil etmek.

b)   Merkez Genel Kurulu'nun kararlarını uygulamaya geçirmek.

c) Merkez Onur Kurulu’nun önerilerini karara bağlamak

d)   Geçen dönemin çalışma programını ve merkez genel bütçesi ile şubelerin Genel Kurulları'nca kabul edilen şube bütçelerini, derneğin genel bütçesi olarak Merkez Genel Kurulu'na sunmak.

e)  Şube Yönetim Kurulları'nın gelir ve gider kesin hesap bilanço işlemlerini ve bu konudaki şube Denetleme Kurulu raporlarını yıl sonunda incelemek.

f)  Merkez Genel Kurulu'nun kararları doğrultusunda merkez ve /veya şubelerde yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.

g)  Gerekli görülen hallerde şubelerin denetlenmesi konusunda Denetleme Kurulu'na duyuruda bulunmak.

h)  Merkezin ve şubelerin alacağı taşınmazların satın alınması ya da merkez ve şubelere ait taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Merkez Genel Kurulu'na sunmak. Merkez Genel Kurulu'nda alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.

i)  Dernek ayniyat yönetmeliğini hazırlayıp, Merkez Genel Kurulu onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

j)  Madde 3'deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak ya da gerektiğinde şubelerden birinin Yönetim Kurulu'nu görevlendirmek. Bu komisyonların ya da görevlendirilen Şube Yönetim Kurulları'nın uyması gereken kurallarla ilgili iç yönetmelikler hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu'nda onaylanmasından sonra yürütülmesini sağlamak.

k)  Gereken durumlarda Genel Başkan'a, Genel Başkan Yardımcısı'na ya da Genel Sekreter'e Merkez Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek.

l)  Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli atamak ya da işten çıkarmak.

m)  Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla bir iç yönetmelik hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu'nda onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.

n)  Merkez Onur Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki üyelikten çıkarma kararını görüşerek, karara bağlamak ve haklarında çıkarılma kararı verilen üyelere durumu yazılı olarak bildirmek .

o)  Merkez Genel kurulunca açılmasına karar verilen şube ya da şubelerin kurucularını görevlendirmek.

p)  Madde 12'de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Merkez Genel Kurulu'nu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.

r)  Merkez Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.

s)  Sayman'ın Merkez Yönetim Kurulu'nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

Derneğin İç Denetimi

Madde 21- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Merkez Denetim Kurulu
Madde 22
- Merkez Denetim Kurulu'nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a)  Merkez Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulu'nda gizli oyla seçilir Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.

b)  Asıl üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.

c)  Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Merkez Denetim Kurulu Başkanı'nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d)  Merkez Denetim Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

e) Merkez Denetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, Merkez Yönetim Kurulu veya denetim kurulunun kalan üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Merkez Denetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde 23
- Merkez Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Merkez Genel Kurulu'na karşı sorumludur.

b)  Merkez Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Merkez Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonuçlarını Merkez Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Merkez Genel Kurulu’na sunar.

c)  Merkez Denetim Kurulu başvuru olduğunda veya gerek duyduğunda şube yönetim kurullarını veya şube denetleme kurullarını da b bendindeki ilkelere göre denetler.

d)  Merkez Denetim Kurulu’nun istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, derneğe ait yönetim yerleri, kurumlar ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

e)  Denetim sonrası gerektiğinde Madde 13, a bendinde belirtilen esaslar içinde Merkez Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Merkez Onur Kurulu
Madde 24
- Merkez Onur Kurulu'nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a)  Merkez Onur Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Merkez Onur Kurulu üyeleri, Merkez Genel Kurulu'nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.

b)  Asıl üyeliğe seçilen üyeler içlerinden bir kişiyi başkan seçerler.

c)  Asıl üyelikten boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe seçilir

d)  Merkez Onur Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu'nun isteği veya kendiliğinden, Merkez Onur Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır.

e)  Merkez Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı halinde reddolunabilir, ancak ret isteminde bulunan kişi iddiasını kanıtları ile bildirmek zorundadır.İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar. Bu durumlarda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı 5'e tamamlanır.

Merkez Onur Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde25 -
Merkez Onur Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Merkez Genel Kurulu'na karşı sorumludur.

b)  Ruh hekimleri arasındaki ve/veya ruh hekimi-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta hakları ile ilgili etik kuralları belirlemek, kurallar ile ilgili şikayetleri araştırıp soruşturmak.

c)  Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı tespit edilen üyeler hakkında soruşturmaları yürütmek ve bu üyelerin ihracı konusunda Merkez Yönetim Kuruluna öneri vermek.

d)  Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konular ile ilgili TTB nezdinde girişimlerde bulunmak.

Diğer dernek organları, oluşumu ve görevleri

Madde 26-

a) Merkez Eşgüdüm Kurulu: Derneğin merkez ve şubeleri arasında eşgüdümü sağlamakla görevlidir. Şubelerin üye sayılarına orantılı olarak belirleyecekleri temsilcilerinden ve MYK üyelerinden oluşur. Oluşumuna ilişkin ayrıntılar, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemi Merkez Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

b) Psikiyatri Eğitim ve Toplantılar Eşgüdüm Kurulu: Eğitim etkinlikleri, bilimsel toplantılar ve yayın faaliyetlerini planlar, yürütür. MYK Genel Başkanı, Sayman ve Eğitim Sekreteri ile görev alanında yetkin dernek üyelerinden belirlenecek kişilerden oluşur. Oluşumuna ilişkin ayrıntılar, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemi Merkez Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

c) Psikiyatri Yeterlik Kurulu: Psikiyatri Yeterlik Kurulunun temel amacı, psikiyatri uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitiminin standartlarının belirlenmesi ve standardın yükseltilmesi için çalışmalarda bulunmaktır. Psikiyatri Yeterlik Belgesi bulunan dernek üyelerinde oluşur. Bilimsel özerklik esasına göre çalışır. Oluşumuna ilişkin ayrıntılar, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemi Merkez Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

d) Asistanlarının eğitim, araştırma, özlük hakları ve sosyal konulardaki sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri üretmek,  asistanların Türkiye Psikiyatri Derneği ile iletişimlerini arttırmak, asistanların birbirleri ile iletişim ve dayanışma içinde olmaları için çalışmalar yapmak, asistanların psikiyatriyi ilgilendiren çeşitli alanlardaki bilimsel çalışmalarının düzenlenmesi ve bilimsel etkinliklerinin arttırılması; değişik kurum ve bölgelerden asistanların ortak bilimsel amaçlar doğrultusunda bir araya gelmelerinin sağlanması ve yeni mesleki yardımlaşma yolları yaratılması için çalışmalar planlamak ve yürütmektir. Oluşumuna ilişkin ayrıntılar, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemi Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yönerge ile düzenlenir.

Genel Başkan'ın Görev ve Yetkileri

Madde 27 - Genel Başkan;

a)  Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.

b)  Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c)  Merkez Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, Merkez Yönetim Kurulu'na bilgi verir.

d)  Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısı'nı görevlendirir.

e) Türkiye Psikiyatri Derneği’nce her yıl düzenli yapılan ya da arada bir düzenlenen bilimsel toplantıların eşgüdümünden ve toplantıların bilimsel, etik ve mesleki yönden TPD ilkelerine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur.

f) Türkiye Psikiyatri Derneği’nin üye olmak ya da işbirliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslar arası mesleki dernekler ya da birliklerle ilişkileri Merkez Yönetim Kurulu adına TPD Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte yürütür.

g) TPD-MYK'nin belirlediği uluslararası TPD politikasının alt yapısını hazırlar, oluşturulmuş dış politikayıTPD-MYK adına TPD Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte yürütür.

h) Uluslar arası ilişkilerde TPD’yi temsil eder.

ı)  TPD’yi ilgilendiren her türlü dış gelişmeyi izler ve MYK’yı bilgilendirir.

Genel Başkan Yardımcısı'nın Görev ve Yetkileri
Madde 28 -
Genel Başkan Yardımcısı;

a)  Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

b)  Merkez Yönetim Kurulu'nun ve / veya Genel Başkan'ın vereceği görevleri yapar.

c)  Bulunmadığı hallerde Genel Başkan'a vekalet eder.

d) Türkiye Psikiyatri Derneği’nin üye olmak ya da işbirliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslar arası mesleki dernekler ya da birliklerle ilişkileri Merkez Yönetim Kurulu adına TPD Genel Başkan ile birlikte yürütür.

e) TPD-MYK'nin belirlediği uluslararası TPD politikasının alt yapısını hazırlar, oluşturulmuş dış politikayıTPD-MYK adına TPD Genel Başkan ile birlikte yürütür.

g) Uluslar arası ilişkilerde gerektiğinde Genel Başkana eşlik eder ya da bulunmadıkları durumlarda TPD’yi temsil eder.

Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri'nin Görev ve Yetkileri
Madde 29 -
Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri;

a)  Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan'a karşı sorumludur.

b)  Genel Başkan'la birlikte Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.

c)  Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

d)  Merkez Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Merkez Yönetim Kurulu'na ve Genel Başkan'a bildirir.

e)  Merkez Yönetim Kurulu'nun yazışmalarını yürütür.

f)  Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.

g) Merkez Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Merkez Genel Kurulu'nda sunar.

Sayman'ın Görev ve Yetkileri
Madde 30 -
Sayman;

a)  Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan'a karşı sorumludur.

b)  Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür.

c)  Merkez Yönetim Kurulu'nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.

d)  Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır.

e)  Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.

f)  Dernek personelinin bordrosunu, SSK'na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.

g)  Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Merkez Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

h)  Şube Yönetim Kurulları'nın Merkez Yönetim Kurulları'na göndermek zorunda oldukları yıllık mali raporlarını inceleyerek Merkez Yönetim Kurulu'na rapor eder ve Merkez Genel Kurulu'nda sunulacak dönem mali raporunun hazırlanmasında bu verilerden de yararlanır.

i)  Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.

j)  Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura ya da noter onaylı gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan'a onaylatır.

k)  MerkezYönetim Kurulu'nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yapar.

l)  Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına alır.

m)  Çek, makbuz, senet ve Merkez Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. Merkez Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı hemen bankaya yatırır.

n)  Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir.

o)  Eğitim Etkinlikleri Düzenleme Kurulu’nun doğal üyesidir. 

Diğer MYK Üyelerinin Görev ve Yetkileri
Madde 31 –Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri’nin üstlendiği işlerden yukarıda tanımlananlar dışında kalanlarla ilgili görev ve yetkiler şöyledir:

I- Asistan Hekimlik Sekreterinin Görev ve Yetkileri

a) TPD-MYK’nın Asistan Hekimlik Komitesi ile ilişkilerinde eşgüdüm sağlayarak asistan hekimlerin eğitim kalitesinin yükseltilmesi, özlük hakları sorunları ve diğer tüm sorunlarının TPD-MYK tarafından ele alınması için gerekli altyapıyı sağlar.

II- Örgütlenme Sekreterinin görev ve yetkileri a) TPD şubeleri ile yönetim kurulu arasındaki iletişimi sağlar ve şubelerin TPD ilkelerine uygun ve TPD amaçlarını gerçekleştirmek üzere etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak için diğer şubelerle ve yönetim kurulu ile işbirliği halinde bulunmalarını sağlamakla yükümlüdür. b)Şubelerin; üye kayıt, çıkarma ve hareketliliğini takip eder, gereksinimlerini belirler, aidat toplamalarını izler/düzenler, düzenli toplanmalarını sağlar, toplantı tutanaklarını inceler, gerektiğinde şube ziyaretleri yaparak şube YK toplantılarına katılır. c) Şube Yönetim Kurulları'nın Merkez Yönetim Kurulları'na göndermek zorunda oldukları yıllık çalışma raporlarını inceleyerek Merkez Yönetim Kurulu'na rapor eder d) TPD Çalışma Birimleri’nin TPD ilkelerine uygun ve TPD amaçlarını gerçekleştirmek üzere etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak eşgüdümü gerçekleştirir. e) Yurt içi diğer ruh sağlığı dernekleri ve meslek örgütleri ile iletişimi sağlamak. f) Türk Tabibler Birliği ile iletişimi sağlamak. III- Eğitim Sekreterinin görev ve yetkileri a) Türkiye Psikiyatri Derneği’nce  üyelerine ve halka yönelik olarak düzenlenen her türlü eğitim faaliyeti, bilimsel toplantı ve  akademik eşgüdümünden ve eğitim faaliyetlerinin bilimsel, etik ve mesleki yönden TPD ilkelerine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur. b) Psikiyatri Eğitimi Düzenleme ve Eşgüdüm Kurulu’nun doğal üyesidir.    c) Yeterlik yürütme kurulunda merkez yönetim kurulu adına bulunur ve yeterlik kurulu ile eğitim faaliyetlerini yürüten diğer kurullar arasında eşgüdümü sağlar. d) TPD’nin eğitim faaliyetlerini yürütürken Türk Tabipleri Birliği ve Dünya Psikiyatri Birliği’nin eğitim kurulları başta olmak üzere bu alanda çalışan tüm mesleki dernek, örgüt, ayrıca TÜBİTAK  vb. kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar.

Para Çekme Yetkisi
Madde 32-
Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasının iki imza ile çekilmesi zorunludur. Bir imza Sayman’ın, ikincisi ise Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter'den birinin olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBELER

Şube Açılması ve Çalışma Esasları
Madde 33-
Şube açılmasına karar vermeye Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

a) Uygun görülen illerde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerde başvuru üzerine ya da Merkez Genel Kurul üyelerinden beşte birinin önerisi üzerine salt çoğunlukla karar verilir.

b)  Şube örgütünün kurulması konusunda, şube açılacak il ya da bölgede en az altı aydır oturan, üye olma koşullarını taşıyan en az üç kişiyi Merkez Yönetim Kurulu görevlendirir.

Madde 34-

a)  Merkez Yönetim Kurulu'nca şube kurmakla görevlendirilenler şube açılacak ilin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Bu başvuruda şube kurucularının adı-soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, ikametgah adresi, uyruğu yer alır. Başvuruya "Psikiyatri Derneği"nin tüzüğü'nden iki örnek ve kurucuların yetki belgeleri eklenir.

b)  Şube kurulduktan sonra üye kaydetmeye başlar ve altı ay içinde de Şube Genel Kurulu'nu toplamak ve organlarını oluşturmak zorundadır.

c)  Şubeler doğrudan dernek merkezine bağlıdır..

Şube Organları
Madde 35 -
Her şube aşağıdaki organlardan oluşur:

a)  Şube Genel Kurulu

b)  Şube Yönetim Kurulu

c)  Şube Denetleme Kurulu

Şube Genel Kurulu
Madde 36-

a)  Şube Genel Kurulu, Şubenin en yetkili organıdır.

b)  Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.

c)  Şube genel kurul olağan toplantısı seçimli Genel Merkez Genel Kurulu ile aynı yılda olmak üzere iki yılda bir Şubat ayında yapılır.

d)  Şube Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantısının gününü, saatini, yerini, gündemini belirler. Ayrıca Şube Genel Kurul üyeleri'nin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

e) Şube Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Şube Genel Kurulu, dernek şube merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

f) Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nca günü, saati, yeri ve gündemi onbeş gün önceden belirtilmek koşuluyla tüm şube üyelerine elektronik posta veya yazıyla bildirilerek toplantıya çağrılır.

g)  Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. Genel Kurul çağrısında, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının nerede, hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

h)  Şube Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

i)  Şube Genel Kurulu tutanaklarının ve alınan kararların mülki idareye iletilmelerinin yanısıra birer örneği Merkez Yönetim Kurulu'na gönderilir.

Şube Genel Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde 37
- Şube Genel Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Başkan, başkan yardımcısı, iki sekreterden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.

b)  Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kurulu üyelerini seçmek ya da haklı bir nedenle olmak koşulu ile gerekli görüldüğünde görevden almak.

c)  Şube Yönetim Kurulu'nun dönem çalışmalarını, kesin hesaplarını ve bütçelerini, bunlara ilişkin Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceleyip Yönetim Kurulu'nun aklanıp aklanmayacağına karar vermek.

d)  Şube Yönetim Kurulu'nun yapmak istediği işlere ilişkin proje, program ve iş planlarını inceleyip, Merkez Genel Kurulu'ndan önce ön onayı vermek.

e)  Şube Yönetim Kurulu'nca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

f)  Dernek Ana Tüzüğü'nün 12. maddesinin (b) fıkrasına göre Merkez Genel Kurulu üyesi olacak delegeleri seçmek.

Şube Yönetim Kurulu
Madde 38-

a)  Şube Yönetim Kurulu beş asıl beş yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu'nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.

b)  Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Eğitim ve Toplantılar Sekreteri’ni seçerler.

c)  Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) ŞubeYönetim Kurulu'nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d)  Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler ŞubeYönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılırlar.
Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.

e)  Toplantı ve karar konularında, Merkez Yönetim Kurulu kararları ve talimatları dikkate alınır.

Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 39-
Şube Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu'nun şubeyle ilgili kararlarını uygulamaya geçirmek.

b)  Geçen dönemin çalışma programını, mali işlemlerini ve bütçesini Şube Genel Kurulu'na sunmak.

c)  Şubenin alacağı taşınmazların satın alınması ya da şubeye ait taşınmazların satılması konusunda şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Merkez Yönetim Kurulu'na sunmak.

d)  Madde 35'de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Şube Genel Kurulu'nu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.

e)  Şube Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.

f)  Sayman'ın, Şube Yönetim Kurulu'nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

g)  Bütçeyi Şube Genel Kurulu'nda kabul edilen haliyle, Merkez Yönetim Kurulu'nun yönlendirmeleri doğrultusunda uygulamak. Hesap durumunu, yılda bir kez olmak üzere, Şube Genel Kurulu olduğu yıllarda Genel Kurul tutanaklarıyla birlikte Genel Kurul'dan hemen sonra ve Genel Kurul'u takiben 12. ayın sonunda, Merkez Yönetim Kurulu'na göndermek.

h)  Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu'nun vereceği işleri yapmak.

i)  Tüzüğün ilgili maddesinde belirtildiği gibi şubeye kayıtlı üye sayısına göre belirlenecek oranda Şube Yönetim Kurulu üyesi ile Merkez Eşgüdüm Kurulu'nda şubenin temsil edilmesini sağlamak.

j. Şubeler tarafından yapılacak bağışlarda Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesinin ve Merkez Yönetim Kurulu’nun yönlendirmesi doğrultusunda işlem yapılması.
 

Şube Başkanı'nın Görev ve Yetkileri
 Madde 40-

a) Şubeyi özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.
b) Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
c) Şube Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.
d) Şubenin yapacağı işlerde üyelerin üstlendikleri görevleri izler, Şube Yönetim Kurulu'na bilgi verir.
e) Görevde bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı'nı görevlendirir.

Şube Başkan Yardımcısı'nın Görev ve Yetkileri
Madde 41-

a) Şube Yönetim Kurulu'na ve Başkan'a karşı sorumludur.
b) Şube Yönetim Kurulu'nun ve/veya Başkan'ın vereceği görevleri yapar.
c) Bulunmadığı hallerde Başkan'a vekalet eder.

Şube Yönetim Kurulu Genel Sekreteri'nin Görev ve Yetkileri
Madde 42-

a) Şube Yönetim Kurulu ve Başkan'a karşı sorumludur.
b) Başkan'la birlikte Şube Yönetim Kurulu Toplantılarını düzenler.
c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.
d) Şube Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür. Sonuçları Şube Yönetim Kurulu'na ve Başkan'a bildirir.
e) Şube Yönetim Kurulu'nun yazışmalarını yürütür.
f) Büro personelinin amiri olarak çalışma düzenini sağlar.
g) Şube Yönetim Kurulu'nun Dernek merkezi'ne göndermek zorunda olduğu bilgi ve belgelerin hazırlanıp gönderilmesinden sorumludur.
h) Şube Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Şube Genel Kurulu'nda sunar.

Şube Saymanı'nın Görev ve Yetkileri
Madde 43-
Tüzüğün ilgili maddesinde  belirtilen MYK Saymanı görevlerini şube temelinde yerine getirmek.

Şube Eğitim ve Toplantılar Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri

Madde 44- Tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen MYK Eğitim Sekreteri’nin Görevlerini Şube temelinde yerine getirir.

Şube Denetim Kurulu
Madde 45-
Şube Denetim Kurulu'nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a) Şube Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube Denetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu'nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.
b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.
c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Şube Denetim Kurulu Başkanı'nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Şube Denetim Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır

Şube Denetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde 46-
Şube Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Şube Genel Kurulu'na Kuruluna karşı sorumludur.

b)  Şube Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Şube Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonuçlarını Şube Yönetim Kurulu’na, Merkez Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar.

c)  Denetleme sonrası gerektiğinde tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen esaslar içinde Şube Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 47- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üyelik başvuru ödentisi.
b) Yıllık üyelik ödentisi.
c) Bağış ve yardımlar.
d) Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.
e) Mevduat faizleri.
f) Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.
g) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, piyango, yemek gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.

Gelir ve giderlerde usul ve dernek defterleri
Madde 48-

a) Dernek gelirleri alındı belgesi ile ya da bankalar aracılığıyla toplanır. Giderler için karşılığında fatura ya da fiş alınır veya harcama belgesi düzenlenir. Banka dekontu ya da hesap özeti alındı belgesi yerine geçer.

b) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak bastırılır. Şubeler Merkez Yönetim Kurulu tarafından bastırılan alındı belgelerini kullanmak zorundadır.

c) Alındı ve harcama belgelerinin asgari saklama süresi beş yıldır.

d) Merkez ya da şube yönetim kurulları, kendileri adına dernek gelirlerini toplayacak kişileri yönetim kurulu kararıyla belirler ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

e) Tutulması zorunlu defterler noterlikçe onaylanmış olmalıdır.

Derneğin borçlanma usulleri:

Madde 49- Merkez ya da şube yönetim kurulları kasa ve banka hesabında bulunan para varlıklarını ve gelirlerden doğan gerçek alacaklarını aşan bir miktarda borçlanamazlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek

Madde 50-

a) Dernek psikiyatri ve toplum ruh sağlığı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir.

b) Bu projeler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle ön görüşmeler yapmak, proje hazırlığında bulunmak, projenin yürütülmesi vb konularda Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

c) Merkez Yönetim Kurulu bu doğrultuda alt kurullar kurabilir veya doğrudan bazı üyelerini görevlendirebilir.

Dernek Kasası'nda Bulundurulacak Para Miktarı
Madde 51 -
Derneğin Merkez ve Şube kasasında bulundurulabilecek para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para ihtiyacına göre, Merkez veya Şube Yönetim Kurulu'nca saptanır.

Derneğin Giderleri
Madde 52-

a) Yönetim ve büro giderleri.
b) Demirbaş eşya giderleri.
c) Yayın ve yazışma giderleri.
d) Derneğin amaçlarına uygun olarak Merkez veya Şube Yönetim Kurulu'nca yapılmasına karar verilmiş işlerin giderleri.

Derneğin Ödemeleri
Madde 53-

a) Sayman'ın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler Yönetim Kurulu'nca atanmış bir komisyon tarafından saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu adına Sayman ya da Sayman Yardımcısı tarafından ödenir.
b) Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir.
c) Dernek Merkezi ve Şubeler için hesap dönemi  bir yıldır, 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler
Madde 54-
Dernek adına Merkez Yönetim Kurulu ya da şube adına Şube Yönetim Kurulu'nun noterce veya dernekler birimince  onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Değerli Defter, Makbuz ve Evrak'ın Saklanması
Madde 55-

a) Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde yasal sürelerince saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir.
b) Bunların imhası Merkez Yönetim Kurulu'nun iznine bağlıdır.
c) Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve Yönetim Kurulu üyeleri ortak sorumluluk altındadır.

ALTINCI BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı
Madde 56-

a) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti Dernek Merkezi'ne aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar Dernek Merkezi adına yapılır.
b) Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde bir Şube Yönetim Kurulu'na, Dernek Merkezi adına tapulama ve satış işlemlerini yürütmek üzere yetki verebilir.
c) Şubelerin bulunduğu yerlerdeki taşınmaz malların kullanımı ise şubeye aittir. Gelir getiren işyerlerinden elde edilen geliri şube yönetimi tahsil eder. Ancak, Dernek Merkezi'ne gönderilecek pay oranı Merkez Genel Kurulu'nda alınacak kararla belirlenir.
d) Dernek gelirlerinin en az % 80'i Dernek amaçlarına harcanır

Yolluklar
Madde 57-
 Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine ve görevlendirilen kişilere yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır. Miktar tespiti konusunda Merkez Genel Kurul yetkilidir. Ancak yolluklar birinci derece memur yolluğundan fazla olamaz.

Dernek Merkezi'ne Ayrılacak Paylar
 Madde 58-

a) Şubelerin topladıkları üyelik başvuru ödentisi, yıllık üyelik ödentisi, bağışlar, işletme gelirleri, bilimsel ya da sosyal toplantılardan elde edilen gelirlerin bir bölümünün Dernek Merkezi'ne gönderilmesi zorunludur. Bu gelirlerin Dernek Merkezi'ne gönderilecek oranları Merkez Genel Kurulu'nca belirlenir.
b) Gelirlerden aktarılacak Merkez payı her yılın Temmuz ve Aralık aylarında Dernek Merkezi hesabına aktarılır.
c) Şube bütçelerinin hazırlanması sırasında Merkez Genel Kurulu'nca belirlenecek orana göre tahmini gelirlerin belirlenen miktarı Merkez payı olarak bütçenin gider kısmına konur.
d) Merkez Yönetim Kurulu gerektiği durumlarda, ihtiyaç fazlasını mali durumu yetersiz olan şubelere gönderebilir.
e) Merkez payını bütçesine koyup da gönderemeyecek durumda olan şubeler, Merkez Yönetim Kurulu'na bilgi vererek onay almak zorundadırlar.
f) Şubeler arasında yardımlaşma Merkez Yönetim Kurulu onayı alınarak yapılabilir.

Bildirge verme yükümlülüğü

Madde 59-

a) Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, her yılın Nisan ayı sonuna dek bağlı oldukları ilin dernek müdürlüğü’ne faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri bildirge ile vermekle yükümlüdürler.

b) Şube Yönetim Kurulları üye kayıt bilgilerini, faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yılın Şubat ayının sonuna dek Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

FESİH, KAPATMA VE TASFİYE

Derneğin Feshi ve Kapatma
Madde 60-

a) Derneğin feshi, Merkez Genel Kurulu'nun üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, 15. Madde hükümlerine göre Merkez Genel Kurulu ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz..
b) Fesih beş gün içinde mülki idareye bildirilir.
c) Dernek Merkezi'nin feshi ile bütün şubeler de feshedilmiş olur.
d) Şubenin kendini feshi bu maddenin (a) fıkrasındaki kurallara göre yapılabilir. Bu durumda, Şube Genel Kurulu'nun fesih kararının, mülki idare yanında Dernek Merkezi'ne de bildirilmesi zorunludur.
e) Ayrıca Türk Medeni Kanunu'nun 87, 88 ve 89. maddeleri hükümlerinde yazılı koşullar gerçekleşmişse dernek ya da şube usulüne göre fesholunur

Tasfiye
Madde 61-

a) Fesih, kapatılma vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu hükümleri'ne göre, tüm taşınır-taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma hakları Türk Tabipleri Birliği'ne devredilir.
b) Şubelerin kapatılması halinde tüm taşınır - taşınmaz malları, paraları, gelir getiren işleri, intifa, yararlanma ve kullanma hakları Dernek Merkezi'ne devredilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 62-
 Bu tüzük 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile Yönetmeliklere göre hazırlanmış olup, açık hüküm bulunmayan hallerde adı geçen kanun hükümleri uygulanır.

Yürütme

Madde 63 - Bu tüzüğü Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Geçici Madde 1:

 26 Kasım 2011 günü yapılan Merkez Genel Kurulu toplantısında kabul edilen Tüzük Değişiklikleri uyarınca   Merkez Genel Kurulu’nun seçimsiz olağan genel kurulu 2012 ve 2013 yılları Nisan ayında, seçimli olağan genel kurul toplantısı ise 2014 yılı nisan ayında yapılır.