Tüzük

psikiyatri.org.tr /

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

Derneğin Adı, Merkezi ve Şube Açılması

Madde 1 - Derneğin adı (Bakanlar Kurulu'nun 15. 04. 1999 tarih ve 99/12774 sayılı kararı ile) "Türkiye Psikiyatri Derneği" dir. Merkezi Ankara'dadır. Türkiye'nin illerinde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerinde şubeler açabilir. Şubelerin açılmasına Merkez Genel Kurulu karar verir.

 

Derneğin Amacı
Madde 2 - Derneğin Amacı:

a)  Türkiye genelinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı hekimlerin mesleki gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek için psikiyatri uzmanlarının birliğini sağlamak.

b)  Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Türk Tabipleri Birliği benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı ruh sağlığı alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve / veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

c)  Ruh hekimleri arasındaki ve/veya ruh hekimi-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta ve hekim hakları ile ilgili etik kurallarını belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için Türk Tabipleri Birliği nezdinde girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde psikiyatri alanında hasta haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.

d)  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminin standartlarını saptamak; uzmanlık eğitiminin bu standartlara uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.

e)  Tıp öğrencilerine, psikiyatri asistanlarına ve başka tıp dallarından gönderilen asistanlara verilen psikiyatri eğitim standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek.

f)  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri'nde, Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Mülkiyete Ait Hastanelerde ve / veya serbest çalışan ruh hekimlerinin uzman olduktan sonraki sürekli eğitimlerinin koşullarını, standartlarını ve kurallarını belirlemek, eğitim programları düzenlemek, uygulanmasını izlemek.

g)  Ülke genelinde ruh sağlığının korunması, ruh hastalarının sağaltım ve bakımının sağlanması, ruh sağlığı çalışmalarının yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

h)  Toplumu ruh sağlığı ve ruh hekimliği konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak.

i)  Psikiyatri alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.

j)  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı hekimlerin çalışma koşulları, sağlık, sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili çalışmalar yapmak. Bu konularda ilgili kurumlara öneri ve uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek.

k)  İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla Merkez Eşgüdüm Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan birlik, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak veya platform oluşturmak.

 

Derneğin Çalışmaları
Madde 3 - Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a)  Sağlık Bakanlığı ve / veya Türk Tabipleri Birliği nezdinde derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.

b)  Psikiyatri alanındaki etik kuralların, eğitim hastaneleri ve tıp fakültelerindeki psikiyatri öğretim programının, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitimin standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

c)  Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve / veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

d)  Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek. Eğitim çalışmaları yapmak.

e)  Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, film, internet sayfası ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak.

f)  Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurmak, kurulacak vakıflara kurucu üye olmak, bağışta bulunmak

g)  Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek.

h)  Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser vb. düzenlemek.

i)  Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.


Uluslararası Derneklere Üyelik ve yurt dışından yardım alınması

Madde 4 –

a)  Dernek tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası çalışmalarda veya işbirliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir.

b)  Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve konuyla ilgili yönetmelik koşullarını yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdi yardımların banka yoluyla alınması zorunludur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK
Derneğe Üyelik

Madde 5 - Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır:

I - Asıl üyelik:
Derneğe yalnızca;

a)  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) ya da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Psikiyatrisi) Uzmanı olanlar,

b)  Ruh ve Sinir Hastalıkları (Nöropsikiyatri) Uzmanı olup, Ruh Sağlığı (Psikiyatri) alanında çalışanlar,
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ya da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tıp dallarında uzmanlık eğitimi görmekte olanlar (Asistanlar), asıl üye olabilirler.

 

II- Onursal Üyelik:

a)  Uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve / veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.

b)  Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

Üyelik Koşulları

Madde 6- Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I - Asıl Üyelik

a)  Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve kendilerinin derneğe üye alınmasını öneren iki üyeye imzalattıktan sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ödentilerini ödeyerek, bulundukları yerdeki Şube Yönetim Kurulu'na başvururlar.

b)  Şube başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik  başvurusu, şube yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

c)  Merkezde bütün üyeler için kayıtlı oldukları şubelere göre bir üye kütüğü tutulur. Yeni üyeler Şube Yönetim Kurulu'nca, 4 ayda bir dernek merkezine bildirilir.

d)  Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin üyeliği, başvurusu üzerine veya resen yeni oturduğu il ya da bölgedeki şubeye devredilir.düşmeden yeni oturduğu il ya da bölgedeki şubeye devredilir.

e)  Türkiye dışında oturup da üyelik koşullarını yerine getiren kişiler üyelik başvurusunu Merkez Yönetim Kurulu’na yaparlar.

     Merkez Yönetim Kurulu başvuruyu uygun gördüğü şubeye aktarır. Üyelik başvurusu bu şube tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

 

II- Onursal Üyelik

Onursal Üyelik, Merkez Genel Kurulu üyelerinin 1/5'inin ya da Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Merkez Genel Kurulu kararıyla kesinleşir.

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 7 –Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

I- Üyelikten çıkma: Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye, bağlı olduğu şube yönetim kuruluna bir dilekçe ile başvurur ya da dilekçesini taahhütlü posta ile şube adresine gönderir.

II- Üyeliğin kendiliğinden düşmesi: Üyelik koşullarının ortadan kalkması nedeniyle, asistanken üye olup da uzmanlığa yükselme dışı nedenlerle asistanlıktan ayrılanların üyeliği düşürülür. Bu durumda olan üyelerin kendi başvuruları ya da durumları öğrenildiğinde ve asistan oldukları kurumlarından alınacak resmi bir yazıyla gerçekliği saptandığında üyeliğinin düşürülme işlemi kayıtlı olduğu şube yönetim kurulu tarafından resen yapılır ve yapılan işlem Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu şekilde üyeliği düşürülenlerde, soruşturma kuralları uygulanmaz ve Merkez Genel Kurul kararı koşulu aranmaz.

 

III-Üyelikten çıkarılma

Üyelikten çıkarılma koşulları:

a)  Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği Merkez Onur Kurulu’nca ya da ilgili Yönetim Kurulunca tespit edilen üyeler bağlı oldukları  Şube ya da Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

b)  Üyelikten çıkarılma ile ilgili son kararı Genel Kurul verir.

c)  Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

 

Üyelik hakları

Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

a)     Dernek üyeleri arasında hiçbir nedenle fark gözetilemez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

b)     Her üyenin derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma hakkı vardır.

c)     Onursal üyeler dışında her üyenin şube ve merkez genel kurullarında bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

d)     Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.

e)     Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 

Üyelik Yükümlülükleri
Madde 9- Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

a)  Her kişi üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.  

b)  Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

c) Üyelik giriş ödentisi 30 (otuz) Türk   Lirası, yıllık üyelik ödentisi 50 (elli) TL dir.

d) Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

e) Ödentiler Şube Yönetim Kurulu'nca toplanır. Şubeler topladıkları ödentilerin belirli bir oranını Merkez Yönetim Kurulu'na göndermekle yükümlüdürler. Merkez Yönetim Kurulu'na gönderilecek üyelik ödentileri oranı Merkez Genel Kurulu'nca belirlenir. Ancak bu oran toplanan ödentilerin üçte birini geçemez.

 f) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

 

Derneğin Kurucu Üyeleri
Madde 10- Psikiyatri Derneği'nin kurucu üyeleri ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler arasından seçilmiş aşağıda kimlik bilgileri yazılı ilk yedi kişi ilk Merkez Genel Kurulu'na kadar Geçici Merkez Yönetim Kurulu Üyeleridir.

 

Adı Soyadı

Doğum Tarihi ve Yeri

Meslek

Uyruk

Adresi

Mustafa Orhan Öztürk

1925 Tarsus

Doktor

TC

Büklüm Sok 89/3 Kavaklıdere Ankara

Cenk Tek

1966 Niğde

Doktor

TC

6. Cad 35/2 Bahçelievler Ankara

Mehmet Sezai Berber

1961 Acıpayam

Doktor

TC

Merkez Sitesi E Blok12 Karakusunlar Ankara

Emine Nalan İşcan

1965 Ankara

Doktor

TC

Turgutlu Sok. 13/17 Gaziosmanpaşa Ankara

Mehmet Raşit Tükel

1959 Nazilli

Doktor

TC

Atiye Sok. 4/5 Teşvikiye İstanbul

Mustafa Sercan

1956 Gaziantep

Doktor

TC

Çakırağa Mah. Cerrahpaşa Cad. B Blok 7/10 Aksaray İstanbul

Mustafa Levent Küey

1957 Bornova

Doktor

TC

1442 Sok. 35/12 Alsancak İzmir

Ercan Abay

1955 Eyüp

Doktor

TC

Tıp Fak. Lojmanları C Blok D8 Edirne

Mehmet Yücel Ağargün

1965 Kahramanmaraş

Doktor

TC

Yüzüncüyıl Ünv. Lojmanları Van

Asena Akdemir

1964 Gaziantep

Doktor

TC

Kuzgun Sok. 24/18 A. Ayrancı Ankara

Ahmet Tamer Aker

1966 Konya

Doktor

TC

Alidede Mah Dışbank Sitesi E9 Koşuyolu İstanbul

Gökay Aksaray

1962 Malatya

Doktor

TC

Dumlupınar Cad. Oluşum Sitesi 4B Blok No5 Göztepe Eskişehir

Nejat Akyol

1951 Alucra

Doktor

TC

Salihbey Cad. Alpaslan Geçidi 6/2 Samsun

Fikret Aldanmaz

1963 Adana

Doktor

TC

100. yıl Bulv. 33/15 Adana

Ahmet Giray Arıhan

1965 Ankara

Doktor

TC

Nisan Sok. 8/6 Dikmen Ankara

Zehra Arıkan

1954 Bor

Doktor

TC

Dostlar Sitesi A Blok No 45 Balgat Ankara

Meryem Arıkazan

1965 Kazımkarabekir

Doktor

TC

Barutsan A.Ş. Lojmanları Elmadağ Ankara

Mustafa Kemal Aktan

1926 Tarsus

Doktor

TC

P.K. 79 Konya

Ayşenur Aslan

1968 Özalp

Doktor

TC

157 sok. 22/3 Buca İzmir

Selçuk Aslan

1969 Arpaçay

Doktor

TC

Kırağı Sok. 5/9 Maltepe Ankara

Rüstem Aşkın

1961 Fatsa

Doktor

TC

Melikşah Mah. Hocafakı Cad. Meltem Sitesi ABlok7 Konya

Hakan Atalay

1964 Yeşilöz

Doktor

TC

İstanbulevleri Koza 20/29 Bahçelievler İstanbul

Levent Atik

1961 Adana

Doktor

TC

Çiftlik Cad. 51/1 Beştepe Ankara

Mustafa Ay

1965 Gaziantep

Doktor

TC

Fırat Ünv. Tıp Fak Psikiyatri Bl. Elazığ

Ömer Aydemir

1964 Karşıyaka

Doktor

TC

1704 Sok. 17/7 Karşıyaka İzmir

Kemalettin Aydınalp

1930 Uşak

Doktor

TC

Çay Yolu Mah. BeysuKent Tunca Sok No14 Ankara

İbrahim Balcıoğlu

1952 Bulancak

Doktor

TC

P.K. 27 Cerrahpaşa İstanbul

Ramiz Banoğlu

1933 Arhavi

Doktor

TC

Ünv. Loj. 4. Blok No18 Erzurum

Mehdiye Işın Baral

1966 Eskişehir

Doktor

TC

Ataköy 7-8-9-10. Kısım B 14 Blok D 12 Bakırköy İstanbul

Göksel Bayam

1962 Balıkesir

Doktor

TC

68. Sok 38/2 Emek Ankara

Mehmet Bekaroğlu

1954 Fındıklı

Doktor

TC

KTÜ lojmanları 27/4 Trabzon

Engin Emrem Beştepe

1967 Ankara

Doktor

TC

Refik Belendir Sok. 4/6 A Ayrancı Ankara

Verda Bitlis

1965 İstanbul

Doktor

TC

Çevre Sok. 52/31 Çankaya Ankara

Rıza Cumhur Boratav

1961 Bandırma

Doktor

TC

Güleryüz Sok. 26/2 Ayrancı Ankara

Rahmi Cihan

1958 Kozaklı

Doktor

TC

Samur Sok. 32/9 Kurtuluş Ankara

Haydar Çağlayan

1949 Develi

Doktor

TC

Meşrutiyet Cad. 23/5 Kızılay Ankara

Recep Çalık

1954 Eynesil

Doktor

TC

Mimarlar Sok. 20/15 Etlik Ankara

İsmail Çifter

1928 Kütahya

Doktor

TC

Sümer Sok. 38/14 Kızılay Ankara

Feride Figen Çulha

1966 Elazığ

Doktor

TC

DSİ 9.Böl. Müd. Lojmanları 1/3 Elazığ

Başaran Demir

1967 Ereğli

Doktor

TC

Örnek Mah. 7. sok. 18/2 Altındağ Ankara

Engin Demiriz

1952 Ankara

Doktor

TC

Hocaalizade Cad. 12/4 Setbaşı Bursa

Hilmiye Nesrin Dilbaz

1958 Sinop

Doktor

TC

Birlik Mah. 1.sok 50/5 Ankara

Volkan Dilber

1961 Perşembe

Doktor

TC

Yenikent Boğaziçi Koop. 12/3 Söke Aydın

Orhan Doğan

1958 Balama

Doktor

TC

Yenişehir Mah. Cumhuriyet Ünv. Loj. A Blok 1B Sivas

Sultan Doğan

1965 Elbistan

Doktor

TC

5.Sok. A_75 Blok 9/1 Subayevleri Yücetepe Ankara

Yıldırım Beyatlı Doğan

1950 Serik

Doktor

TC

Yenifoça Sok 7/12 B.Esat Ankara

İnci Doğaner

1960 Karşıyaka

Doktor

TC

1705 sok. 27/1 Bahçelievler İzmir

Ayhan Eğrilmez

1960 Kınık

Doktor

TC

1358 Sok 7/17 Alsancak İzmir

Hayriye Elbi

1956 Bursa

Doktor

TC

275/1 Sok . No 8/22 D13 Bornova İzmir

Mine Erdener

1961 Aydın

Doktor

TC

2. Kısım Yasemin Apt. D2 Ataköy İstanbul